Основни капитал друштва с ограниченом одговорношћу (у даљем тексту: ДОО) представља новчану вредност уписаних улога чланова друштва у друштво, која је регистрована у складу са законом о регистрацији. Сходно иновираном члану 146. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РСˮ, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018 – у даљем тексту: Закон), повећање свог основног капитала ДОО може да врши и новим улозима постојећих чланова или члана који приступа друштву. Правни основ за ово повећање капитала ДОО-а јесте одлука Скупштине, при чему треба имати у виду нови став 3. члана 146. Закона, према коме одлука Скупштине о повећању основног капитала може да се донесе и пре потпуне уплате, односно уноса улога постојећих чланова Друштва, под условом да члан који приступа истовремено са приступањем уплати односно унесе свој улог у целости. Ако се уноси нови улог у основни капитал, потребно је спровести поступак повећања основног капитала и повећање уписати у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција). Повећање основног капитала бележи се у Регистру привредних субјеката и та регистрација има конститутивно дејство. Наиме, тек од момента доношења решења о регистрацији повећања основног капитала друштва сматраће се да је основни капитал друштва повећан.   Пример 1: Приступање новог члана уношењем новчаног улога 1) ДОО има једног члана – оснивача, чији је уплаћени новчани улог 100.000 динара. Донета је одлука о повећању капитала приступањем новог члана, који има обавезу уплате, односно уноса новчаног улога у износу од 100.000 динара, при чему је ново учешће чланова у основном капиталу 50 : 50. 2) Нови члан ДОО-а уплатио је улог у укупном износу од 100.000 динара. Одлука о повећању капитала регистрована је у Агенцији. Књижење (у складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике – „Сл. гласник РСˮ, бр. 95/2014):  


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In