Odredbama člana 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon), 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016 i 30/2018 – u daljem tekstu: ZPPPA) propisane su obaveze poreskih obveznika. Prema odredbi stava 1. tačka 1) ovog člana, poreski obveznik je, u skladu sa ovim zakonom, obavezan da u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar nadležna Agencija za privredne registre, uključujući i podatke o svim poslovnim prostorijama u kojima skladišti odnosno smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, osim ako su, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi, kao i da prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija). Do 27. avgusta 2018. godine, kada je počela primena izmenjene odredbe člana 25. stav 1. tačka 1) ZPPPA-a, poreski obveznici imali su obavezu da u propisanom roku podnesu prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar nadležna Agencija, kao i da prijave sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji. Ovde treba podsetiti da se radi o obrascima registracione prijave za dodelu PIB-a, koji su propisani Pravilnikom o poreskom identifikacionom broju („Sl. glasnik RS”, br. 57/2003, 68/2003, 32/2009, 48/2010 i 44/2018 – dr. zakon – u daljem tekstu: Pravilnik), pri čemu navedenu prijavu podnose obveznici koji se ne registruju preko Agencije. Prema odredbama člana 5. Pravilnika, poreskim obveznicima za čiju registraciju nije nadležna Agencija, Centrala Poreske uprave određuje i dodeljuje PIB i vrši registraciju poreskih obveznika na osnovu prijave za registraciju ili po službenoj dužnosti na: – obrascu PR-1 – Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica, koju podnose: rezidentno pravno lice, državni organ i organizacija, organ i organizacija teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave bez svojstva pravnog lica, stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica, nerezidentno pravno lice i sva ostala rezidentna i nerezidentna lica koja nemaju svojstvo fizičkog lica, odnosno preduzetnika za čiju registraciju nije nadležna Agencija; – obrascu PR-2 – Prijava za registraciju preduzetnika, koju podnosi rezidentni preduzetnik za čiju registraciju nije nadležna Agencija;
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In