Одредбама члана 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002 – испр., 23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон), 53/2010, 101/2011, 2/2012 – испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016 и 30/2018 – у даљем тексту: ЗПППА) прописане су обавезе пореских обвезника. Према одредби става 1. тачка 1) овог члана, порески обвезник је, у складу са овим законом, обавезан да у прописаном року поднесе пријаву за регистрацију Пореској управи, осим обвезника за чију је регистрацију, односно упис у регистар надлежна Агенција за привредне регистре, укључујући и податке о свим пословним просторијама у којима складишти односно смешта добра, као и о просторијама у којима обавља регистровану делатност, осим ако су, у складу са овим законом и другим прописима, ови подаци већ достављени Пореској управи, као и да пријави све касније измене података у пријави који се не пријављују Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција). До 27. августа 2018. године, када је почела примена измењене одредбе члана 25. став 1. тачка 1) ЗПППА-а, порески обвезници имали су обавезу да у прописаном року поднесу пријаву за регистрацију Пореској управи, осим обвезника за чију је регистрацију, односно упис у регистар надлежна Агенција, као и да пријаве све касније измене података у пријави који се не пријављују Агенцији. Овде треба подсетити да се ради о обрасцима регистрационе пријаве за доделу ПИБ-а, који су прописани Правилником о пореском идентификационом броју („Сл. гласник РС”, бр. 57/2003, 68/2003, 32/2009, 48/2010 и 44/2018 – др. закон – у даљем тексту: Правилник), при чему наведену пријаву подносе обвезници који се не региструју преко Агенције. Према одредбама члана 5. Правилника, пореским обвезницима за чију регистрацију није надлежна Агенција, Централа Пореске


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In