Na osnovu odredbi Metodologije za utvrđivanje podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika i davanje ocena boniteta privrednih društava, koju je utvrdio registrator Registra finansijskih izveštaja, u ovom tekstu biće prikazani podaci i pokazatelji putem kojih se utvrđuje bonitet. View Fullscreen Na osnovu odredbi Metodologije za utvrđivanje podataka o bonitetu pri- vrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika i davanje ocena bonite- ta privrednih društava, koju je utvrdio registrator Registra finansijskih izveštaja, u ovom tekstu biće prikazani podaci i pokazatelji putem kojih se utvrđuje bonitet. Uvod Prema odredbama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izve- štaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Sl. glasnik RS”, br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017 – dalje: Pravilnik), Agencija za privredne re- gistre (dalje: Agencija) prima redovne i kon- solidovane godišnje finansijske izveštaje za poslednju izveštajnu godinu, kao i vanredne fi- nansijske izveštaje za tekuću godinu. Ako su fi- nansijski izveštaji i uz njih prateća propisana dokumentacija dostavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i ovim pravilnikom, bez odlaga- nja se vrši njihov upis u Registar finansijskih izveštaja (dalje: Registar). Ovako formiran registar ne samo da je centralna, javna, jedin- stvena elektronska baza podataka iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja, već je i izvor podataka za utvrđivanje boniteta i dava- nje mišljenja o bonitetu za privredna društva, zadruge, ustanove i preduzetnike. Prema članu 41. Pravilnika, baza podataka o bonitetu je centralna, jedinstvena, standardizo- vana, javna elektronska baza podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i predu- zetnika i ocena boniteta privrednih društava koja imaju sedište na teritoriji Republike Sr- bije, obrađenih u skladu sa Pravilnikom i po- sebnom metodologijom za utvrđivanje podataka o bonitetu. Prema članu 42. stav 1. Pravilnika, po- menutu metodologiju utvrđuje registrator Regi- stra finansijskih izveštaja (dalje: registrator). Na osnovu ovog ovlašćenja, a radi konkre- tizacije aktivnosti Agencije u pogledu davanja mišljenja o bonitetu, registrator je doneo Me- todologiju za utvrđivanje podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i pre- duzetnika i davanje ocena boniteta privrednih društava (dalje: Metodologija), koja je objavljena na veb-sajtu Agencije. Metodologijom se uređuje: 1) način utvrđivanja, ažuriranja i obelodanjiva- nja podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika (dalje: podaci o bonitetu), koji se vode u bazi podataka o boni- tetu u okviru Registra finansijskih izveštaja, 2) sadržina izveštaja o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika (dalje: Izveštaj o bonitetu), 3) postupak utvrđivanja ocena boniteta i 4) sadržina skoringa privrednih društava. Na
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In