Od 1. januara 2019. godine počeo je da važi novi Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (MSFI) 16 – Lizing – koji će regulisati pitanja računovodstvenog tretmana lizinga (zakupa). MSFI 16 donosi značajne izmene u računovodstvenom obuhvatanju lizinga, posebno u finansijskim izveštajima korisnika lizinga. MSFI 16 još uvek nije preveden kod nas, ali bez obzira na to pravna lica mogu da odluče da ga primene, pod uslovom da su počeli sa primenom MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima, ili mogu da čekaju zvanični prevod standarda. View Fullscreen Od 1. januara 2019. godine počeo je da važi novi Međunarodni standard fi- nansijskog izveštavanja (MSFI) 16 – Lizing – koji će regulisati pitanja ra- čunovodstvenog tretmana lizinga (zakupa). MSFI 16 donosi značajne izmene u računovodstvenom obuhvatanju lizinga, posebno u finansijskim izveštajima korisnika lizinga. MSFI 16 još uvek nije preveden kod nas, ali bez obzira na to pravna lica mogu da odluče da ga primene, pod uslovom da su počeli sa pri- menom MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima, ili mogu da čekaju zvanični prevod standarda. Napominjemo da pravna lica koja primenju- ju Međunarodni standard finansijskog izve- štavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) priznavanje lizinga, klasifikaciju lizinga i njegovo odmeravanje vrše u skladu sa odeljkom 20 – Lizing. Kod ovih pravnih lica nema promena u računovodstvenom obuhvata- nju operativnog lizinga. Isti će se i dalje knji- žiti po prijemu računa na trošak i obaveze na sistematskoj osnovi trajanja zakupa. Takođe, pravna lica koja primenjuju Pra- vilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u po- jedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014), na isti način vrednuju li- zing kao i pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP. Delokrug MSFI 16 MSFI 16 primenjuje se na sve zakupe izuzev: a) zakupa za potrebe istraživanja ili korišće- nja minerala, nafte, prirodnog gasa i sličnih neobnovljivih prirodnih resursa; b) zakupa biološke imovine iz delokruga MRS 41 – Poljoprivreda koju drži zakupac; c) sporazuma o koncesijama za pružanje usluga iz delokruga IFRIC 12 – Sporazumi o koncesijama za pružanje usluga; JUN 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 71 RAČUNOVODSTVO d) licenci kojima zakupodavac ustupa pravo ko- rišćenja intelektualnog vlasništva, koje su ure- đene MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima; e) prava koja drži zakupac prema licencnim ugovorima iz delokruga MRS 38 – Nematerijal- na imovina kao što su filmovi, video-zapisi, predstave, rukopisi,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In