U skladu sa odredbama člana 61. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – dalje: Pravilnik), na računu 723 – Lična primanja poslodavca – iskazuju se isplate ličnih primanja poslodavcu u društvima lica u toku godine. Ako se iznos izvršenih isplata ne može pokriti iz ostvarenog dobitka, nepokriveni iznos se prenosi na kraju obračunskog perioda na teret računa 724 – Prenos dobitka ili gubitka. Pod poslodavcem se, u smislu računa 723, podrazumeva vlasnik privrednog društva ili preduzetnik koji poslovne knjige vodi po sistemu dvojnog knjigovodstva. View Fullscreen U skladu sa odredbama člana 61. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – dalje: Pravilnik), na računu 723 – Lična primanja po- slodavca – iskazuju se isplate ličnih primanja poslodavcu u društvima lica u toku godine. Ako se iznos izvršenih isplata ne može pokriti iz ostvarenog dobitka, nepokriveni iznos se prenosi na kraju obračunskog perioda na teret računa 724 – Prenos dobitka ili gubitka. Pod poslodavcem se, u smislu računa 723, podrazumeva vlasnik privrednog društva ili preduzetnik koji poslovne knjige vodi po sistemu dvojnog knjigovodstva. jasno pokazuju da je društvo u periodu za koji se isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva društva do- voljna za plaćanje te međudividende; 2) iznos međudividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon zavr- šetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koji se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvr- đene gubitke i iznos koji mora da se unese u re- zerve u skladu sa Zakonom ili statutom. Ovde treba imati u vidu i odredbe Zakona o privrednim društvima o ograničenjima plaća- nja akcionarima. Naime, prema članu 275. Zako- na o privrednim društvima, društvo ne može da vrši plaćanja akcionarima ako je prema po- slednjim godišnjim finansijskim izveštajima neto imovina društva manja ili bi usled takve isplate postala manja od uplaćenog osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom ili sta- tutom, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala. Ukupan iznos isplata akcionarima za poslov- nu godinu ne može biti veći od dobiti na kraju JUN 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 65 RAČUNOVODSTVO te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In