U praksi je neophodno da se pred Savet roditelja, kada raspravlja o đačkim ekskurzijama, iznese veoma precizan plan i program njenog izvođenja. Roditelji đaka moraju da daju saglasnost na sve elemente programa izvođenja ekskurzije, uključujući i lica koja su zadužena za izvođenje ekskurzije i utvrđivanje visine dnevnice za nastavnike zadužene za izvođenje ekskurzije. Važno je da se jasno raščlani cena izvođenja ekskurzije po đaku i šta je sve u tom aranžmanu sadržano. View Fullscreen MAJ 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 83 BUDŽETSKI KORISNICI Uvod U okviru sintetičkog konta 121700 – Ostala novčana sredstva, na subsubanalitičkim konti- ma u okviru subanalitičkog konta 121719, otvara se poseban podračun i za novčana sredstva koja se od učenika prikupljaju za nabavku udžbenika, knjiga i časopisa, rekreativnu nastavu i kam- povanje, đačke ekskurzije, izlete, nabavku uži- ne i druge potrebe za koje sredstva obezbeđuju roditelji. O tome se svojevremeno izjasnilo i Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Srbije u Mišljenju broj 011-00-00052/2002-03 od 17. 2. 2003. godine, u kom je, između ostalog, izne- to i sledeće: Pošto sredstva za nabavke udžbenika, orga- nizovanje ekskurzija, rekreativnih nastava i za đačke kuhinje ne pripadaju prihodima škole, zbog toga što ne postoji zakonski osnov za to, samim tim ne mogu se ni voditi – evidentira- ti preko računa – partije 3 – Budžetski prihodi, otvorenih kod Uprave za javna plaćanja. Za škole koje prikupljaju sredstva za ove vrste aktivno- sti potrebno je otvoriti poseban račun – par- tiju kod Uprave za javna plaćanja, preko kojeg će se voditi evidencija ovih sredstava. Za priku- pljanje sredstava, koja mogu biti isključivo u di- narima, izdaje se priznanica koja se evidentira u blagajničkom izveštaju (u posebnoj blagajni koja se za te namene otvara). Novac evidentiran u blagajni uplaćuje se narednog radnog dana na otvo- reni račun – partiju kod Uprave za javna plaćanja, u skladu sa pozitivnim propisima koji regulišu poslovanje sa gotovinskim načinom plaćanja. Celokupna problematika u vezi sa đačkim ek- skurzijama veoma je osetljivo pitanje i njegovom rešavanju treba pristupiti sa velikom obazri- vošću kako bi se izvesne dileme i nedoumice svele na minimum. Đačke ekskurzije u normativ- nom smislu treba posmatrati sa aspekta slede- ćih propisa: 1. Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju („Sl. glasnik SRS – Prosvetni gla- snik”, br. 5/90, i „Sl. glasnik RS – Prosvetni gla- snik”, br. 3/91… 12/2018); 2. Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In