Računovodstveno obuhvatanje građevinske delatnosti zavisi prvenstveno od vrste učesnika u prometu, a ona određuje i MRS koji će se primenjivati. Izvođači radova najveću pažnju treba da posvete priznavanju prihoda, odnosno određivanju stepena dovršenosti izvedenih radova. S druge strane, investitori pažnju posvećuju priznavanju troškova i obračunu nedovršene proizvodnje na dan bilansiranja. Osim toga, u članku je obrađeno i računovodstveno obuhvatanje rezervisanja za zadržane kaucije i depozite, ugovorne kazne, kao i ugovori o zajedničkoj izgradnji, troškovi finansiranja i slučajevi promene namene stanova izgrađenih za tržište. View Fullscreen Računovodstveno obuhvatanje građevinske delatnosti zavisi prvenstveno od vrste učesnika u prometu, a ona određuje i MRS koji će se primenjivati. Iz- vođači radova najveću pažnju treba da posvete priznavanju prihoda, odnosno određivanju stepena dovršenosti izvedenih radova. S druge strane, investi- tori pažnju posvećuju priznavanju troškova i obračunu nedovršene proi- zvodnje na dan bilansiranja. Osim toga, u članku je obrađeno i računovodstve- no obuhvatanje rezervisanja za zadržane kaucije i depozite, ugovorne kazne, kao i ugovori o zajedničkoj izgradnji, troškovi finansiranja i slučajevi promene namene stanova izgrađenih za tržište. Uvod – zakonodavni okvir za građevinsku delatnost Uredbom o Klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 54/2010) građevinarstvo je kla- sifikovano u sektor F, a oblasti, grane i grupe prikazuje tabela 3 na kraju članka. Prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – Odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Odluka US RS, 50/2013 – Odluka US RS, 98/2013 – Odlu- ka US RS, 132/2014, 145/2014, 83/2018 i 31/2019; vidi Rešenje US RS – 54/2013; vidi Odluku US RS – 65/2017 – dalje: ZPI) građenje je izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, ugradnja građevinskih proizvoda, postrojenja i opreme. Investitor je lice za čije potrebe se gradi objekat i na čije ime glasi građevinska dozvola. Izgradnja objekta je skup radnji koji obuhvata: prethodne radove, izradu i kontro- lu tehničke dokumentacije, pripremne radove za građenje, građenje objekta i stručni nadzor u toku građenja objekta. Finansijer je lice koje po osnovu zaključenog i overenog ugovora sa inve- stitorom finansira odnosno sufinansira iz- gradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju ili izvođenje drugih građevinskih odnosno investicionih radova predviđenih ovim zakonom i na osnovu tog ugovora stiče određena prava i obaveze koje su ovim zakonom propisane za investitora u skladu sa pomenu- tim ugovorom, osim sticanja prava svojine na objektu koji je predmet izgradnje. U građevinskoj delatnosti razlikuju se dva tipa učesnika (pravnih lica ili preduzetnika): 1. Investitori su oni koji
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In