U praksi su česte situacije da društva dobijaju fakture i drugu dokumentaciju za knjiženje nakon isteka poslovne godine, pri čemu se iste odnose na promet roba i usluga iz prethodne godine. Računovodstveno evidentiranje navedenih transakcija zavisi od toga da li je društvo već predalo Agenciji za privredne registre finansijske izveštaje za javno objavljivanje ili nije, s obzirom na to da je zakonski rok za njihovu predaju do kraja juna 2019. godine. View Fullscreen APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 39 RAČUNOVODSTVO Mr Milica Bjelić, ovlašćeni interni i eksterni revizor Računovodstveno evidentiranje transakcija u 2019. godini koje se odnose na promet roba i usluga 2018. godine U praksi su česte situacije da društva dobijaju fakture i drugu dokumentaciju za knjiženje nakon isteka poslovne godine, pri čemu se iste odnose na promet roba i usluga iz prethodne godine. Računovodstveno evidentiranje navedenih transakcija zavisi od toga da li je društvo već predalo Agenciji za privredne registre finansijske izveštaje za javno objavljivanje ili nije, s obzirom na to da je zakonski rok za njihovu predaju do kraja juna 2019. godine. Evidentiranje računa nakon javnog objavljivanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu Primer: Račun dobavljača Društvo je do kraja februara 2019. godine predalo Agenciji za privredne registre isto- vremeno finansijske izveštaje za statističke potrebe i javno objavljivanje. Nakon predaje fi- nansijskih izveštaja stigla je faktura za odr- žavanje poslovnog prostora, izdata od strane preduzetnika koji nije u sistemu PDV-a, u iznosu od 40.000 dinara. Konto Opis Dug. Potr. 592 Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne 40.000 435 Dobavljači u zemlji 40.000 – ispravka materijalno beznačajne greške za fakturu iz ranijeg perioda Knjiženje će se vršiti na računu 592 jer se radi o nematerijalnom iznosu i neće se knjiži- ti na račune grupe 55 jer se radi o trošku koji se odnosi na prethodnu godinu. 40 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Primer: Faktura kupcu Nakon predaje finansijskih izveštaja za jav- no objavljivanje za 2018. godinu, koje je društvo predalo u martu, društvo je utvrdilo da nije proknjižena faktura za usluge pružene u decem- bru 2018. godine, u iznosu od 100.000 dinara plus PDV u iznosu od 20.000 dinara. S obzirom na to da greška nije materijalno značajna, priznat je prihod iz ranijih godina. Konto Opis Dug. Potr. 204 Kupci u zemlji 120.000 470 Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi 20.000 692 Prihodi po osnovu ispravki grešaka
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In