Nakon obavljenih pripremnih radnji, koje prethode pripremi sastavljanja finansijskih izveštaja, može se pristupiti sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji svoje poslovne knjige vode prema propisima budžetskog računovodstva. View Fullscreen 38 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Uvod Najznačajniji propisi u vezi sa vođenjem po- slovnih knjiga i sastavljanjem godišnjih finan- sijskih izveštaja za korisnike javnih sredstava koji svoje poslovne knjige vode prema propisima budžetskog računovodstva jesu: 1) Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 11/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon), 2) Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl. gla- snik RS”, br. 125/2003 i 12/2006), 3) Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018 i 93/2018 – u da- ljem tekstu: Pravilnik o Kontnom planu za budžet- ski sistem), 4) Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava or- ganizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova („Sl. glasnik RS”, br. 18/2015 – u daljem tekstu: Pravilnik o finansijskim iz- veštajima), 5) Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amor- tizacije („Sl. list SRJ”, br. 17/1997 i 24/2000 – u daljem tekstu: Pravilnik o nomenklaturi) i 6) drugi propisi od značaja za vođenje poslovanja u skladu sa propisima budžetskog računovodstva. Sastavljanje finansijskih izveštaja Finansijski izveštaji sastavljaju se u skla- du sa odredbama Pravilnika o finansijskim izveštajima. Prema članu 2. Pravilnika o fi- nansijskim izveštajima, finansijski izvešta- ji su: 1) Završni račun, 2) Godišnji finansijski izveštaj, 3) Periodični finansijski izveštaj, 4) Konsolidovani godišnji i Konsolidovani periodični izveštaj. Shodno članu 3. Pravilnika o finansijskim izveštajima, finansijski izveštaji sastavljaju se i dostavljaju na propisanim obrascima, koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sa- stavni deo. To su sledeći obrasci: 1) Bilans stanja – obrazac 1, 2) Bilans prihoda i rashoda – obrazac 2, 3) Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanji- ma – obrazac 3, 4) Izveštaj o novčanim tokovima – obrazac 4, 5) Izveštaj o izvršenju budžeta – obrazac 5. Pored navedenih obrazaca, finansijski iz- veštaji sadrže i izveštaje koji se dostavljaju u pisanoj formi, za koje nisu propisani obrasci. Tu spadaju: 1) Objašnjenje velikih odstupanja između odo- brenih sredstava i izvršenja, 2) Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve, 3) Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine, Mr Jovan
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In