Nakon obavljenih pripremnih radnji, koje prethode pripremi sastavljanja finansijskih izveštaja, može se pristupiti sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji svoje poslovne knjige vode prema propisima budžetskog računovodstva. Uvod Najznačajniji propisi u vezi sa vođenjem poslovnih knjiga i sastavljanjem godišnjih finansijskih izveštaja za korisnike javnih sredstava koji svoje poslovne knjige vode prema propisima budžetskog računovodstva jesu: 1) Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 11/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon), 2) Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006), 3) Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018 i 93/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik o Kontnom planu za budžetski sistem), 4) Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova („Sl. glasnik RS”, br. 18/2015 – u daljem tekstu: Pravilnik o finansijskim izveštajima), 5) Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije („Sl. list SRJ”, br. 17/1997 i 24/2000 – u daljem tekstu: Pravilnik o nomenklaturi) i 6) drugi propisi od značaja za vođenje poslovanja u skladu sa propisima budžetskog računovodstva. Sastavljanje finansijskih izveštaja Finansijski izveštaji sastavljaju se u skladu sa odredbama Pravilnika o finansijskim izveštajima. Prema članu 2. Pravilnika o finansijskim izveštajima, finansijski izveštaji su: Završni račun, Godišnji finansijski izveštaj, Periodični finansijski izveštaj, Konsolidovani godišnji i Konsolidovani periodični izveštaj. Shodno članu 3. Pravilnika o finansijskim izveštajima, finansijski izveštaji sastavljaju se i dostavljaju  na propisanim obrascima, koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo. To su sledeći obrasci: Bilans stanja – obrazac 1, Bilans prihoda i rashoda – obrazac 2, Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima – obrazac 3, Izveštaj o novčanim tokovima – obrazac 4, Izveštaj o izvršenju budžeta – obrazac 5. Pored navedenih obrazaca, finansijski izveštaji sadrže i izveštaje koji se dostavljaju u pisanoj formi, za koje nisu propisani obrasci. Tu spadaju: Objašnjenje velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja, Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve, Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine, Pregled primljenih donacija i kredita, domaćih i stranih, kao i izvršenih otplata kredita, usaglašenih sa informacijama sadržanim u izveštajima o novčanim tokovima. Popunjavanje obrazaca na kojima se sastavljaju finansijski izveštaji Na osnovu izrađenog Zaključnog lista, kao poslednjom radnjom
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In