Utvrđivanje rezultata poslovanja kod korisnika javnih sredstava o kojima je ovde reč jeste pretposlednja aktivnost pripremnih radnji koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, dok je poslednja aktivnost izrada Zaključnog lista. Da bi se utvrdio rezultat poslovanja potrebno je sprovesti određena knjiženja na kontima u kategoriji 320000 – Utvrđivanje rezultata poslovanja. Nakon završetka ove aktivnosti može da se pristupi izradi Zaključnog lista, bez čijeg sastavljanja ne bi mogli da se sastave finansijski izveštaji. View Fullscreen   FEBRUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 29 BUDŽETSKI KORISNICI Uvod U skladu sa članom 13. Pravilnika o standard- nom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018 i 93/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik o Kontnom planu za budžetski sistem), utvrđivanje rezultata poslovanja iskazuje se na određenim subanalitičkim u okviru sledećih sintetičkih konta: 321100 – Utvrđivanje rezultata poslovanja, 321200 – Raspored viška prihoda i primanja, 321300 – Neraspoređeni višak prihoda i prima- nja ili deficit iz ranijih godina. U nastavku sledi prikaz postupka utvrđiva- nja rezultata poslovanja u oba slučaja, tj. kada se iskazuje konačan rezultat kao pozitivan (višak prihoda i primanja) ili pak kao negativan (ma- njak prihoda i primanja). Utvrđivanje rezultata poslovanja Prema članu 13. Pravilnika o Kontnom plana za budžetski sistem propisana je kate- gorija 320000 – Utvrđivanje rezultata poslo- vanja i sadrži samo jednu grupu konta 321000 – Utvrđivanje rezultata poslovanja, kojom su obuhvaćena sledeća sintetička konta: a) 321100 – Utvrđivanje rezultata poslovanja, b) 321200 – Raspored viška prihoda i primanja, v) 321300 – Neraspoređeni višak prihoda ili de- ficit iz ranijih godina. 321100 – Utvrđivanje rezultata poslovanja U okviru ovog sintetičkog konta na pojedinim subanalitičkim kontima knjiži se obračun pri- hoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja i višak ili manjak prihoda i primanja. Sva konta klase 400000 – Tekući rashodi i kon- ta klase 500000 – Izdaci za nefinansijsku imo- vinu zatvaraju se na kraju obračunskog perioda, što znači da potražuju, a duguje konto 321111 – Ob- račun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja. Sva konta klase 700000 – Tekući prihodi i konta klase 800000 – Primanja od prodaje nefi- nansijske imovine takođe se zatvaraju, što zna- či da duguju, a potražuje konto 321111 – Obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslo- vanja. Saldo konta 321111 – Obračun prihoda i pri- manja i rashoda i izdataka poslovanja takođe se zatvara na kraju godine. Mr Jovan
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In