Извештај о променама на капиталу један је од пет делова пуних финансијских извештаја. Обвезници састављања овог извештаја јесу правна лица која примењују МСФИ, односно МСФИ за МСП. У обрасцу Извештаја прате се стања и промене на групама рачуна капитала (класе 3) у претходној и у текућој години. Посебно се исказују промене на свакој компоненти капитала настале услед материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика. Рачуни осталог резултата прате се појединачно (од 330 до 337), а компоненте капитала прате се на нивоу групе (30, 31, 32, 34 и 35), уз додавање откупљених сопствених акција које се воде на контима 047 и 247. Извештај се попуњава у хиљадама динара. Увод Извештај о променама на капиталу чини део завршног рачуна код обвезника састављања „пуних финансијских извештаја”. Однос Извештаја о променама на капиталу са осталим финансијским извештајима приказује слика 1. Слика 1: Однос Извештаја о променама на капиталу са осталим финансијским извештајима Обвезници састављања овог извештаја јесу правна лица која примењују МСФИ, односно МСФИ за МСП, што приказује табела 1. Скраћени називи који су коришћени у овом тексту односе се на следеће: Међународни стандарди финансијског извештавања (у даљем тексту: МСФИ); Међународни стандарди финансијског извештавања за мала и средња правна лица (у даљем тексту: МСФИ за МСП); Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 95/2014 – у даљем тексту: Правилник за микро и друга правна лица); Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013 и 30/2018 – у даљем тексту: Закон). Табела 1: Обавеза израде Извештаја о променама на капиталу Правна лица разврстана као: Примењују рачуноводствени пропис: Обавеза састављања Извештаја Микро Правилник за микро и друга правна лица НЕ МСФИ за МСП ДА Мала МСФИ за МСП ДА Средња МСФИ за МСП ДА МСФИ ДА Велика МСФИ ДА


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In