Izveštaj o promenama na kapitalu jedan je od pet delova punih finansijskih izveštaja. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP. U obrascu Izveštaja prate se stanja i promene na grupama računa kapitala (klase 3) u prethodnoj i u tekućoj godini. Posebno se iskazuju promene na svakoj komponenti kapitala nastale usled materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika. Računi ostalog rezultata prate se pojedinačno (od 330 do 337), a komponente kapitala prate se na nivou grupe (30, 31, 32, 34 i 35), uz dodavanje otkupljenih sopstvenih akcija koje se vode na kontima 047 i 247. Izveštaj se popunjava u hiljadama dinara. Uvod Izveštaj o promenama na kapitalu čini deo završnog računa kod obveznika sastavljanja „punih finansijskih izveštaja”. Odnos Izveštaja o promenama na kapitalu sa ostalim finansijskim izveštajima prikazuje slika 1. Slika 1: Odnos Izveštaja o promenama na kapitalu sa ostalim finansijskim izveštajima Obveznici sastavljanja ovog izveštaja jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP, što prikazuje tabela 1. Skraćeni nazivi koji su korišćeni u ovom tekstu odnose se na sledeće: Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MSFI); Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (u daljem tekstu: MSFI za MSP); Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik za mikro i druga pravna lica); Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon). Tabela 1: Obaveza izrade Izveštaja o promenama na kapitalu Pravna lica razvrstana kao: Primenjuju računovodstveni propis: Obaveza sastavljanja Izveštaja Mikro Pravilnik za mikro i druga pravna lica NE MSFI za MSP DA Mala MSFI za MSP DA Srednja MSFI za MSP DA MSFI DA Velika MSFI DA   Nezavisno od razvrstavanja prikazanog u tabeli 1, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI, što znači da su obavezni da sastavljaju i Izveštaj o promenama na kapitalu. Izveštaj o promenama na kapitalu za 2018. godinu sastavlja se u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 i 144/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik), pri čemu nema


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In