Za predstojeće novogodišnje i božićne praznike poslodavci će uložiti svoja sredstva u organizovanje prigodnih priredbi i nabavku novogodišnjih paketića za decu svojih zaposlenih ili će nabaviti određenu robu za poklone svojim zaposlenima ili poslovnim partnerima.

Odredbama Zakona o radu novogodišnje poklanjanje predviđeno je kao mogućnost, a ne kao obaveza poslodavaca, pri čemu radi konkretne realizacije mora da se reguliše opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu. Dakle, neophodan uslov za realizaciju ovog prava je da je poslodavac svojim opštim aktom utvrdio povodom kog praznika se poklon daje, vrednost poklona, do koje godine starosti dete zaposlenog ima pravo na poklon, da li se poklon daje u novcu ili u robi, vreme i mesto preuzimanja poklona, kao i druga merila i kriterijume koji su uslov za dobijanje poklona.

Pokloni deci zaposlenih

Ono što je bitno istaći jeste da darivanje dece starosti do petnaest godina života, prema navedenim odredbama Zakona o radu (u robi ili u novcu), u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana – nema karakter zarade, dakle ne podleže plaćanju poreza i doprinosa, niti se podnosi poreska prijava PPP-PD.

U posebnom slučaju, ako poslodavac nema opšti akt ili tim aktom nije utvrdio mogućnost davanja poklona deci zaposlenih povodom Nove godine i Božića, nema smetnji da neposrednom primenom Zakona o radu (člana 119. stav 2) direktor donese odluku o davanju tih poklona.

Potrebno je i da se razjasni česta situacija u praksi – kada oba roditelja rade kod istog poslodavca. U takvom slučaju, dakle kada oba roditelja jednog deteta do petnaest godina starosti rade kod istog poslodavca, poslodavac svakom od roditelja za to dete daje poklon, dakle imaće pravo na dva poklona.

Prema tome, pokloni deci zaposlenih starosti do petnaest godina povodom predstojećih praznika Nove godine i Božića imaju sledeći poreski tretman:

  1. na vrednost poklona do 9.784 dinara po jednom detetu do petnaest godina starosti ne plaćaju se nikakve poreske obaveze;
  2. na vrednost poklona preko 9.784 dinara po jednom detetu do petnaest godina starosti plaćaju se poreske obaveze kao na zaradu;
  3. na bilo koju vrednost poklona detetu iznad petnaest godina starosti plaćaju se poreske obaveze kao na zaradu.
Pokloni zaposlenima

Davanje poklona zaposlenima od strane poslodavca povodom novogodišnjih i božićnih praznika ima tretman zarade, bez obzira na to da li se pokloni daju u novcu ili robi (koja može da bude iz sopstvenog proizvodnog asortimana), a poslodavac je dužan da na to davanje obračuna i plati porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zarade.

Pokloni licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

Pokloni (robni ili novčani) ovim licima imaju karakter drugih prihoda, a oporezuje se u skladu sa članom 85. tačka 11) Zakona o porezu, kojim je propisano da se prihodima smatraju i nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca, u iznosu preko 13.001 dinara godišnje, ostvarenih od jednog isplatioca.

 Organizovanje svečanog ručka ili večere povodom Nove godine za zaposlene, poslovne partnere ili penzionere

Ako poslodavac organizuje svečani ručak ili večeru za svoje zaposlene, poslovne partnere ili penzionere povodom novogodišnjih praznika, troškovi ugostiteljskih usluga imaju karakter troškova reprezentacije.

Detaljnije o izdacima poslodavca povodom Nove godine i njihovom poreskom tretmanu pisali smo u broju 12/2019 časopisa Poslovni savetnik, str. 267.