У складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 137/2014), надлежни орган правног лица, односно предузетник разматра извештај о извршеном попису и доноси одлуку о усвајању извештаја о извршеном попису и књижењу утврђених разлика по попису, пре израде финансијских извештаја. Предмет овог чланка је књижење резултата годишњег редовног пописа, вишкова и мањкова, као и рачуноводствено евидентирање расхода по попису. Рачуноводствено евидентирање мањка добара Мањкови добара који се утврде пописом могу да се односе на основна средства, залихе (резервни делови, инвентар, ауто-гуме, амбалажа и други материјал, роба, готови производи и недовршена производња). Мањак добара може да настане као последица замене добара, крађе, више силе, неадекватне испоруке добара, односно по основу више испоручених добара у односу на фактурисану количину купцима итд. Мањак утврђен пописом може да се покрије на терет правног лица, на терет одговорног лица или на терет осигурања ако је имовина била осигурана. Полазећи од начина покривања, рачуноводствено евидентирање мањкова, у складу са Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 – у даљем тексту: Правилник), врши се на следећим рачунима: На рачуну 574 – Мањкови – исказују се мањкови средстава који се утврде на основу редовног или ванредног пописа, осим мањкова учинака који се исказују у оквиру класе 9. На овом рачуну се, на основу одлуке надлежног органа, књижи мањак који пада на терет друштва. Износ мањка, заједно са обрачунатим порезима (ПДВ-ом и акцизом, ако се обрачунава), пада на терет трошкова пословања, односно на терет рачуна 574. На рачуну 221 – Потраживања од запослених – исказују се, између осталог, мањкови који се накнађују од запослених. Уколико утврђени мањкови по одлуци надлежног органа падају на терет одговорних лица, односно запослених, мањак се, заједно


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In