Адекватно функционисање интерне финансијске контроле у јавном сектору јесте обавеза која проистиче из поглавља 32 – Финансијски надзор приступних преговора за придруживање Европској унији. Интерна финансијска контрола у јавном сектору обухвата: 1) финансијско управљање и контролу код корисника јавних средстава; 2) интерну ревизију код корисника јавних средстава; 3) хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије коју обавља Министарство финансија – Централна јединица за хармонизацију (у даљем тексту: ЦЈХ). У наставку тексту биће представљене основе у вези са обавезом увођења финансијског управљања и контроле (у даљем тексту: ФУК) код корисника јавних средстава. Правни основ за увођење ФУК-а Правни основ за увођење и спровођење ФУК-а је: 1) члан 81. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009 … и 113/2017 – у даљем тексту: Закон), 2) Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013 – у даљем тексту: Правилник) и 3) Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године („Сл. гласник РС”, бр. 51/2017 – у даљем тексту: Стратегија). Оквир за успостављање, функционисање и извештавање о ФУК-у у јавном сектору, прописан Законом и Правилником, још детаљније је разрађен у Приручнику за финансијско управљање и контролу Министарства финансија – Централна јединица за хармонизацију, а може да се пронађе на интернет сајту ЦЈХ. Сагласно члану 81. Закона, као и члану 3. Правилника, финансијско управљање и контрола успостављају се ради остваривања одређених циљева корисника јавних средстава, и то ради: обављања послова у складу са законима, подзаконским и интерним актима, уговорима и прописаним процедурама; обезбеђења поузданог, потпуног и благовременог финансијског и пословног извештавања; правилног, економичног, ефикасног и ефективног коришћења јавних средстава; заштите имовине и других ресурса од губитака који могу да настану због неодговарајућег управљања, неоправданог


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In