Адекватно функционисање интерне финансијске контроле у јавном сектору јесте обавеза која проистиче из поглавља 32 – Финансијски надзор приступних преговора за придруживање Европској унији.

Интерна финансијска контрола у јавном сектору обухвата:

1) финансијско управљање и контролу код корисника јавних средстава;

2) интерну ревизију код корисника јавних средстава;

3) хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије коју обавља Министарство финансија – Централна јединица за хармонизацију (у даљем тексту: ЦЈХ).

У наставку тексту биће представљене основе у вези са обавезом увођења финансијског управљања и контроле (у даљем тексту: ФУК) код корисника јавних средстава.

Правни основ за увођење ФУК-а

Правни основ за увођење и спровођење ФУК-а је:

1) члан 81. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009 … и 113/2017 – у даљем тексту: Закон),

2) Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013 – у даљем тексту: Правилник) и

3) Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године („Сл. гласник РС”, бр. 51/2017 – у даљем тексту: Стратегија).

Оквир за успостављање, функционисање и извештавање о ФУК-у у јавном сектору, прописан Законом и Правилником, још детаљније је разрађен у Приручнику за финансијско управљање и контролу Министарства финансија – Централна јединица за хармонизацију, а може да се пронађе на интернет сајту ЦЈХ. Сагласно члану 81. Закона, као и члану 3. Правилника, финансијско управљање и контрола успостављају се ради остваривања одређених циљева корисника јавних средстава, и то ради:

  • обављања послова у складу са законима, подзаконским и интерним актима, уговорима и прописаним процедурама;
  • обезбеђења поузданог, потпуног и благовременог финансијског и пословног извештавања;
  • правилног, економичног, ефикасног и ефективног коришћења јавних средстава;
  • заштите имовине и других ресурса од губитака који могу да настану због неодговарајућег управљања, неоправданог трошења и коришћења, као и због превара.

ФУК се успоставља


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме