Буџетски корисници у високом и универзитетском образовању, поред основне делатности за коју су регистровани, могу да обављају и додатне делатности, као што је штампање одређених уџбеника у зависности од предмета који су предвиђени наставним планом и програмом, што се дефинише дорегистрацијом додатне делатности установе. У складу са наставним планом и програмом дефинише се стандард и квалитет уџбеника.

На основу члана 23. став 7. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 108/2016) прописана је посебна пореска стопа од 10% по којој се плаћа ПДВ на промет уџбеника.

Штампање уџбеника је уређено и нормативним актима који уређују издавачку делатност, као и финансијским планом у делу сопствених прихода, расхода и издатака који се односе на наведену делатност. Целина поступка издавања уџбеника на високошколској установи надаље ће бити приказана у виду примера.

Пример:

Факултет који је регистрован за обављање издавачке делатности (штампање уџбеника), донео је одлуку о штампању уџбеника за трећу годину студија на основу својих нормативних аката који уређују издавачку делатност. Средства за штампање уџбеника обезбеђена су од прихода факултета. Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности са изабраним добављачем је уговорено штампање 500 уџбеника у вредности од 300.000,00 динара (без ПДВ-а). По извршеној испоруци уџбеника добављач је у августу 2017. године доставио фактуру на укупан износ од 330.000,00 динара, у којој је садржан и обрачунати ПДВ по стопи од 10%, у износу од 30.000,00 динара, при чему је наведени износ плаћен у уговореном року.

Књижење услуга штампања и плаћања фактуре:

Ред. бр. Конто Опис Износ
дугује потражује дугује потражује
1 2 3 4 5 6
1. 423413 Услуге штампања публикација 300.000
123962 ПДВ у примљеној фактури по општој стопи 30.000
252111 Добављачи у земљи 330.000
 – по рачуну за услуге штампања
2. 252111 Добављачи у земљи 330.000