Начин утврђивања опорезиве добити код правних лица која састaвљају ПБ 1, детаљно је обрађен у броју 3/17 часописа, уз најаву да ћемо у наредним бројевима, до истека рока за предају пореског биланса, посебно обрадити неке специфичне теме, у које спада и утврђивање не/признатог расхода по основу обезвређења имовине, па су у наставку дата потребна објашњења.

Према одредби члана 22в Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001… и 101/2015 – у даљем тексту: Закон), „на терет расхода у пореском билансу не признају се расходи настали по основу обезвређења имовине, које се утврђује као разлика између нето садашње вредности имовине утврђене у складу са МРС, односно МСФИ, и њене процењене надокнадиве вредности, али се признају у пореском периоду у коме је та имовина отуђена односно употребљена, односно у коме је настало оштећење те имовине услед више силе.

Изузетно од става 1. овог члана, на терет расхода у пореском билансу признају се расходи настали по основу обезвређења обвезниковог учешћа у капиталу субјекта приватизације у поступку реструктурирања, стеченог конверзијом обвезниковог потраживања у учешће у капиталу тог субјекта.”

Напоменућемо само да са аспекта рачуноводствених прописа:

1) обавеза обезвређења проистиче из захтева да у билансу правног лица имовина не може да буде исказана по вредности већој од надокнадиве;

2) надокнадива вредност је већи износ:

– од износа који се може добити продајом средства (нето продајна вредност умањена за трошкове продаје) или

– од износа који се добија употребом средства (употребна вредност која се мери нето новчаним приливом од употребе средства);

3) свођење на надокнадиву вредност (нижу од књиговодствене) књижи се на терет рачуна групе 58.

  1. Утврђивање и исказивање непризнатог расхода обезвређења у Обрасцу ПБ-1

Непризнат расход по основу обезвређења имовине, који се у пореском билансу – Обрасцу ПБ-1 исказује на редном броју 35, утврђује се као разлика између садашње вредности имовине утврђене у складу са прописима о рачуноводству


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме