Образовање са аспекта примене Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 83/2015 и 108/2016 – у даљем тексту: ЗПДВ) има различит порески третман у зависности од тога о ком виду образовања се ради, што неретко у пракси прави забуну и утиче на погрешан начин опорезивања услуга образовања. Наиме, чланом 25. став 2. тачка 13) ЗПДВ-а прописано је пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза за услуге образовања (предшколског, основног, средњег, вишег и високог), као и са њима непосредно повезаног промета добара и услуга од стране лица регистрованих за обављање тих делатности, ако се ове делатности обављају у складу са прописима који уређују ту област. Али постоје и други видови образовања, као што је остало образовање под које потпада више облика образовања (спортско, уметничко итд.), које није обухваћено основним, средњим, вишим и високим образовањем из члана 25. ЗПДВ-а, што значи да није ослобођено ПДВ-а.

У овом тексту пажња ће се посветити пореском третману услуга образовања и, са њима непосредно повезаном, промету добара и услуга који „ужива” пореско ослобођење, које за последицу има непостојање права на одбитак претходног ПДВ-а, а такође ћемо појаснити пореско ослобођење везано за услуге смештаја и исхране ученика и студената у домовима, као и са њима непосредно повезани промет добара и услуга, који је такође ослобођен ПДВ-а без права на одбитак претходног пореза, сходно члану 25. став 2. тачка 12) ЗПДВ-а.

  1. Услуге образовања и са њима непосредно повезан промет добара и услуга

Како смо навели, чланом 25. став 2. тачка 13) ЗПДВ-а прописано је да се ПДВ не плаћа на промет услуга образовања основног, средњег, вишег и високог као ни на, са њима непосредно повезан, промет добара и услуга. Пореско ослобођење се примењује када промет ових услуга врше лица


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме