Обвезници пореза на добит дужни су да посебно саставе обрачун амортизације за пореске сврхе како би правилно утврдили расход који им се признаје у пореском билансу. Расход по основу пореске амортизације утврђује се у складу са чланом 10. и 10а Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон), на начин ближе уређен Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Сл. гласник РС”, број 116/2004 и 99/2010 – у даљем тексту: Правилник). Пре објашњења везаних за начин утврђивања пореске амортизације, да не би дошло до грешке, важно је подсетити се да су Законом о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, број 113/2017), које се у највећем делу примењују од 1. 1. 2018. године, извршене и измене у члану 10, али то ће се применити тек приликом утврђивања пореске амортизације за 2018. годину. Дакле, за 2017. г. пореска амортизација се утврђује на стари начин, како је наведено у наставку текста. 1.Пореска амортизација сталних средстава Пореској амортизацији, сходно члану 10. Закона, подлежу стална средства, која обухватају: – материјална средства чији је век трајања дужи од једне године и – која се, сагласно прописима којима се уређује рачуноводство и МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП, у пословним књигама обвезника признају као стална средства, осим природних богатстава која се не троше, као и – нематеријална средства, осим goodwill-a. Не врши се обрачун амортизације сталних средстава која се, по прописима који уређују рачуноводство, воде као залихе. Према одредби члана 10а Закона, у случају када је стално средство набављено из трансакције са повезаним лицем из члана 59. Закона, основицу за његову амортизацију чини мањи од следећа два износа: 1) трансферна набавна цена сталног средства, у смислу члана 59. Закона; 2)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

Comments are closed.