Вредновање позиција финансијских извештаја привредних друштава, задруга и предузетника за 2017. годину врши се применом: – Међународних рачуноводствених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања (у даљем тексту: МРС/МСФИ), – Међународног стандарда финансијског извештавања (ИФРС) за мале и средње ентитете („Сл. гласник РС”, бр. 117/2013 – у даљем тексту: МСФИ за МСП), као и – Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 95/2014 – у даљем тексту: Правилник за микро и друга правна лица). Правна лица која примењују МРС/МСФИ, МСФИ за МСП, Правилник за микро и друга правна лица, као и друга правна лица која су се определила да примењују МСФИ за МСП, примењују Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 – у даљем тексту: Правилник). Подсетник за кориснике: Друга правна лица која примењују Правилник за микро и друга правна лица, дакле која нису изабрала примену МСФИ за МСП, вредновање позиција у финансијским извештајима не врше применом Правилника, већ применом Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица („Сл. гласник РС”, бр. 24/2014), што није предмет овог коментара, односно у овом коментару се даје преглед вредновања најважнијих позиција Биланса стања, са освртом на разлике у рачуноводственој регулативи. 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА Рачуноводствени третман нематеријалних улагања уређен је Међународним рачуноводственим стандардом – МРС 38 Нематеријална имовина („Сл. гласник РС”, бр. 35/2014 – у даљем тексту: МРС 38) и Међународним стандардом финансијског извештавања – МСФИ 3 Пословне комбинације („Сл. гласник РС”, бр. 35/2014 – у даљем тексту: МСФИ 3), који се користи у рачуноводственом признавању нематеријалне имовине стечене путем пословних комбинација. Такође, Одељком 18 МСФИ за МСП уређено је вредновање нематеријалне имовине на другачији начин у односу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In