У конкретном случају из праксе, у судском поступку који је вођен због поништења решења о престанку радног односа, правноснажном судском одлуком тужени − послодавац је обавезан да на име неисплаћених зарада, почев од дана престанка радног односа па до дана када је вршено вештачење, запосленом (тужилац) исплати накнаду штете на име неисплаћених зарада, затезне камате, судских трошкова и трошкова адвоката. Такође, у моменту добијања пресуде послодавац није био у могућности да средства утврђена у пресуди уплати у прописаном року, па је поверилац покренуо поступак принудног извршења, те су средства (целокупна накнада у висини коју је суд утврдио према усвојеном извештају судског вештака) са рачуна послодавца преко јавног извршитеља пренета на текући рачун извршног повериоца. Коначно, послодавац је након спроведених описаних радњи добио позив од стране заступника тужиоца (запослени који је водио судски спор) да у року од 15 дана уплати порез и доприносе на „сада исплаћене зараде” и да поднесе пореску пријаву.

Која права запослени остварује после судског решења

У највећем броју случајева досуђеног незаконитог отказа, запослени траже да се врате на рад код послодавца код кога су добили отказ. Према члану 191. став 1. Закона о раду, ако суд донесе правноснажну одлуку којом је утврђено да је запосленом престао радни однос без правног основа, суд ће одлучити да се запослени врати на рад, на захтев запосленог. Поред обавезе да врати запосленог на рад, послодавац је дужан да запосленом исплати накнаду штете у висини изгубљене зараде и припадајуће пореске обавезе. Наиме, пошто у периоду од престанка радног односа до враћања на рад запослени није радио, нема права на зараду јер се она остварује радом, али има право на накнаду штете због тога што је незаконитом одлуком био спречен да ради. Ова накнада штете утврђује се:

– у висини изгубљене зараде за период у коме запослени није радио,

– у коју су укључени


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме