Према одредби члана 118. став 1. тачка 1) Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС) прописано је да запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду, и то за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају ако послодавац није обезбедио сопствени превоз. Истовремено, одредбом члана 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 112/2015 – у даљем тексту: Закон) прописано је да се не плаћа порез на зараде на примања запосленог по основу накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада − до висине цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају, односно до висине стварних трошкова превоза, а највише до 3.725 динара (наведени неопорезиви износ је у примени од 1. фебруара 2017. године, закључно са 31. јануаром 2018. године).

Ове законске дефиниције упућују на примену категорије „стварни трошкови превоза”, која постаје битан елемент пореског третмана накнаде запосленима за превоз на рад и са рада, о чему ће у наставку бити више детаља.

Утврђивање стварних трошкова превоза

Из наведене одредбе члана 18. став 1. тачка 1) Закона произлази да би требало да су испуњени следећи услови да би се користила пореска олакшица по основу превоза на посао, и то:

– да су трошкови остварени у јавном саобраћају куповином месечне претплатне карте или

– да су трошкови остварени на други начин, при чему се прецизно (на основу купљене карте или плаћених рачуна и сл.) могу утврдити стварни трошкови које је запослени имао по основу превоза за долазак на посао и повратак са посла, у ситуацији када не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта.

Уколико нису задовољени ови услови, онда нема основа за пореску олакшицу.

Када се ради о коришћењу јавног превоза, јасно


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме