Prema članu 91. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS” br. 96/2019 od 31. 12. 2019. godine, primenjuje se od 9. 1. 2020. godine – dalje: PKU), zaposleni ima pravo na odgovarajuću platu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom i ovim PKU-om. Plate se utvrđuju na osnovu osnovice za obračun plata, koeficijenata sa kojima se množi osnovica, dodatka na platu, obaveza koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz plata i dela plate po osnovu radnog učinka, u skladu sa zakonom. Osnovna plata pripada zaposlenom koji radi puno radno vreme ili radno vreme koje se smatra punim radnim vremenom, pri čemu je posebno karakteristična odredba stava 4. člana 90. PKU-a, koja glasi: „Osnovna plata i dodaci na platu računaju se na prosečan fond časova rada od 174 mesečno”. View Fullscreen 208 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Mr Željko Albaneze Obračun plata u zdravstvenim ustanovama primenom svođenja radnog vremena iz Posebnog kolektivnog ugovora – primeri za januar i februar 2020. godine Prema članu 91. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS” br. 96/2019 od 31. 12. 2019. godine, primenjuje se od 9. 1. 2020. godine – dalje: PKU), zaposleni ima pravo na odgovara- juću platu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom i ovim PKU-om. Plate se utvrđuju na osnovu osno- vice za obračun plata, koeficijenata sa kojima se množi osnovica, dodatka na platu, obaveza koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz plata i dela pla- te po osnovu radnog učinka, u skladu sa zakonom. Osnovna plata pripada zaposlenom koji radi puno radno vreme ili radno vreme koje se smatra punim radnim vremenom, pri čemu je posebno karakteri- stična odredba stava 4. člana 90. PKU-a, koja glasi: „Osnovna plata i dodaci na platu računaju se na prosečan fond časova rada od 174 mesečno”. Praktično, po ovim odredbama: ● zaposlenima se svakog meseca piše fond časo- va od 174 časa, kao puno radno vreme; ● osnovna plata i dodaci na platu računaju se na 174 časa svakog meseca, bez obzira na stvarne (kalendarske) časove rada. Broj „174 časova rada” predstavlja prosečnu me- sečnu satnicu u odnosu na ukupan fond godišnjih časova rada (365 dana – 52 nedelje – 52 subote = 261 radni dan
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In