Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 68/2015, 81/2016 – odluka US i 95/2018) prestao je da važi 31. 12. 2019. godine. Članom 12. stav 3. ovog zakona bila je propisana mogućnost povećanja broja zaposlenih, bez posebnih zahteva i saglasnosti, do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih u određenom organizacionom obliku u okviru javnog sektora. Međutim, ograničavanje novog zapošljavanja u javnom sektoru zadržano je i u 2020. godini. View Fullscreen 204 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Mr Željko Albaneze Ograničavanje novog zapošljavanja u javnom sektoru zadržano je i u 2020. godini Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 68/2015, 81/2016 – odluka US i 95/2018) prestao je da važi 31. 12. 2019. godine. Čla- nom 12. stav 3. ovog zakona bila je propisana mogućnost povećanja broja zaposlenih, bez posebnih zahteva i saglasnosti, do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih u određenom organizacionom obliku u okviru javnog sektora. Međutim, ograničavanje novog zapošlja- vanja u javnom sektoru zadržano je i u 2020. godini. 1. Uvod Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (objavljenim u „Sl. glasni- ku RS” broj 72/2019) nastavljeno je dosadašnje ograničavanje novog – dodatnog zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava. Naime, prema inoviranim odredbama člana 27e stav 34. Zako- na o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… i 72/2019 – dalje: Zakon), korisnici javnih sredstava ne mogu da zasnivaju radni odnos sa novim licima radi popunjavanja slo- bodnih odnosno upražnjenih radnih mesta do 31. decembra 2020. godine. Prema tome, navede- na zakonska odredba, koja je prethodno važila do kraja 2019. godine, nastavlja da se primenjuje i u 2020. godini. To znači da se i u 2020. godini primenjuje Uredba o postupku za pribavljanje sa- glasnosti za novo zapošljavanje i dodatno rad- no angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS”, br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 i 62/2019), kojom se bliže uređuje sprovođenje ograničavanja novog zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava. Podsećamo na to da su, u smislu Zakona, kori- snici javnih sredstava na koje se odnose navedene odredbe o ograničavanju novog zapošljavanja: ffdirektni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, ffkorisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, ffjavna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti i pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća, ffpravna lica nad kojima Republika Srbija, odno- sno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In