Pre sastavljanja finansijskih izveštaja pravna lica i preduzetnici dužni su da usaglase međusobna potraživanja i obaveze. U članku je, osim toga, dat i osvrt na postupak ispravke vrednosti i otpisa potraživanja, kao i na otpuštanje i zastarevanje obaveza i njihovo prihodovanje. View Fullscreen 104 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Redakcija Potraživanja i obaveze – usaglašavanje, ispravka, otpis i zastara Pre sastavljanja finansijskih izveštaja pravna lica i preduzetnici dužni su da usaglase međusobna potraživanja i obaveze. U članku je, osim toga, dat i osvrt na postupak ispravke vrednosti i otpisa potraživanja, kao i na otpu- štanje i zastarevanje obaveza i njihovo prihodovanje. Usaglašavanje potraživanja i obaveza Pravna lica i preduzetnici takođe su obave- zni da, prema članu 18. Zakona, pre sastavljanja finansijskih izveštaja usaglase međusobna po- traživanja i obaveze, što se dokazuje odgovara- jućom ispravom. U praksi se najčešće u te svrhe koristi obrazac IOS (Izvod otvorenih stavki), mada se, s obzirom na to da zakonskim propisi- ma nije propisana forma potvrde o izvršenom usaglašavanju međusobnih potraživanja i oba- veza, mogu primenjivati i druge isprave. Pored toga, zakonskim propisima nije preciziran ni rok u kome pravna lica treba da izvrše usagla- šavanje međusobnih potraživanja i obaveza, ali se smatra najsvrsishodnijim da se usaglašavanje vrši na datum bilansa stanja ili na neki drugi datum koji je što bliži datumu kada se sasta- vljaju finansijski izveštaji (31. 12). Dakle, svako pravno lice, odnosno preduzetnik svojim inter- nim aktom treba da bliže uredi način i rokove usaglašavanja potraživanja i obaveza. Usaglašavanje međusobnih potraživanja i obaveza treba da inicira poverilac tako što pre sastavljanja finansijskih izveštaja dostavlja dužniku spisak neplaćenih računa sa naznačenim datumom na koji se vrši usaglašavanje. Ukoliko se dužnik slaže sa stanjem svojih obaveza pri- kazanim u primljenoj ispravi, isto potvrđuje svojim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom. Ukoliko to nije slučaj, potrebno je da du- žnik sačini pisano obrazloženje svojih razlo- ga za neslaganje za svaki pojedinačni račun koji je sporan i da ga dostavi poveriocu, nakon čega je poverilac dužan da ispita uzroke neslaganja. Usklađivanje se vrši poređenjem proknjiženih promena na karticama dužnika i poverioca. Naj- češći uzrok neslaganja jeste postojanje neeviden- tiranih obaveza u poslovnim knjigama dužnika. U tom slučaju potrebno je da poverilac dokaže osnovanost potraživanja verodostojnom računo- vodstvenom dokumentacijom, odnosno fakturom, otpremnicom i sl., kao i da istu dostavi dužniku na knjiženje. Nakon usaglašavanja, dužnik i po- verilac sastavljaju zapisnik o usaglašavanju i overavaju ga svojim potpisima ili
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In