Način i rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja i statističkog izveštaja drugih pravnih lica za objavljivanje isti su kao i za ostale obveznike Zakona o računovodstvu, a prezentovani su u posebnom članku u ovom broju časopisa. Ovde se ukazuje na specifičnosti koje se javljaju pri sastavljanju finansijskih izveštaja drugih pravnih lica. View Fullscreen JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 109 RAČUNOVODSTVO Redakcija Sastavljanje finansijskih izveštaja DRUGIH pravnih lica za 2019. godinu Način i rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja i statističkog izveštaja drugih pravnih lica za objavljivanje isti su kao i za ostale obveznike Zakona o računovodstvu, a prezentovani su u posebnom članku u ovom broju časopisa. Ovde se ukazuje na specifičnosti koje se javljaju pri sastavljanju finansijskih izveštaja drugih pravnih lica. Uvod Prilikom sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu druga pravna lica primenjuju: XXPravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014), XXPravilnik o Kontnom okviru i sadržini raču- na u Kontnom okviru za druga pravna lica („Sl. glasnik RS”, br. 137/2014), XXPravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za druga pravna lica („Sl. glasnik RS”, br. 137/2014). U skladu sa članom 2. stav 1. tačka 2) Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018), drugim pravnim licima smatraju se pravna lica čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja, pri čemu se ne osnivaju radi sticanja dobiti. Dakle, drugim pravnim licima u smislu Zako- na o računovodstvu smatraju se: „političke organizacije, „sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, „fondacije i zadužbine, udruženja, „komore, „crkve i verske zajednice u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih de- latnosti, „druge organizacije organizovane po osnovu učlanjenja. Druga pravna lica u smislu Zakona o ra- čunovodstvu ne obuhvataju ustanove kao što su obrazovne, socijalne, zdravstvene i dr. Naime, iako ova pravna lica nemaju status privrednog društva, osnivaju se u cilju stica- nja dobiti, shodno čemu se na njih primenjuju pravila propisana za privredna društva. Prema članu 22. stav 1. Zakona o računovod- stvu, za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) ovog zakona, nezavisno od veličine, primenjuju Pravilnik o načinu pri- znavanja, vrednovanja, prezentacije i obeloda- njivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In