Давање у закуп непокретности се, са аспекта Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 108/2016 – у даљем тексту: Закон), сматра прометом услуга било да се врши уз накнаду, било без накнаде, односно, сходно члану 5. став 1. Закона, промет услуга су сви послови и радње у оквиру обављања делатности који нису промет добара из члана 4. Закона. Давање у закуп непокретности има одређених специфичности које се, пре свега, односе на то где се налази непокретност која је предмет закупа, која непокретност је у питању (стан, пословни простор, земљиште и др.), ко је закуподавац – домаће или страно правно лице, предузетник или физичко лице и да ли је или није обвезник ПДВ-а. Циљ овог текста је да пружи потребна објашњења у циљу правилне примене ПДВ-а приликом давања у закуп непокретности.

  1. Давање у закуп непокретности – основна правна регулатива

Област закупа првенствено је регулисана Законом о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78… и 57/89, и „Сл. лист СРЈ”, број 31/93 – у даљем тексту: ЗОО), од 567. до 599. члана. Појам закупа дат је у члану 567. ЗОО-а, односно према ставу 1. уговором о закупу обавезује се закуподавац да преда одређену ствар закупцу на употребу, а овај се обавезује да му за то плаћа одређену закупнину. Употреба обухвата и уживање ствари (прибирање плодова), ако није друкчије уговорено или уобичајено.

Пошто предмет закупа може бити непокретност или покретна ствар, треба се подсетити да у непокретности спадају земљиште (пољопривредно, грађевинско, шумско), стамбене и пословне зграде, станови, пословне просторије, гараже, зграде и просторије за рекреацију и други грађевински објекти, као и шљункаре, каменоломи и сл., односно то су ствари које се не могу премештати са једног места на друго без оштећења целине.

Уговором о закупу регулише се поступак употребе непокретних добара која су предмет закупа од стране лица којима та


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме