Увод: Опорезивање накнада од услуга   Сходно члану 40. став 1. тачка 5) Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РСˮ, бр. 25/01 … 113/17 – у даљем тексту: Закон), уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања (у даљем тексту: УИДО) није друкчије уређено, порез на добит по одбитку по стопи од 20% обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења, односно места где ће бити пружене или коришћене (у даљем тексту: накнаде од услуга). С тим у вези, наведене накнаде од услуга, сходно решењима садржаним у свим УИДО између Републике Србије и других држава (осим у УИДО са Албанијом, Индијом, Казахстаном, Пакистаном, Румунијом и Тунисом, о чему ће бити говора у наставку), за примаоца прихода имају карактер „добити од пословањаˮ, која се, сходно члану 7. став 1. УИДО, у држави извора (у конкретном случају у Републици Србији – прим. Д. Д.) опорезује САМО ако је остварена преко сталне пословне јединице коју нерезидентни прималац (и стварни власник) накнада од услуга има у Републици Србији (сходно правилима која важе за опорезивање добити сталне пословне јединице). У супротном, односно ако накнаде од услуга нису остварене преко сталне пословне јединице коју нерезидентни прималац (и стварни власник) накнада од услуга има у Републици Србији, исте се опорезују само у држави резидентности стварног власника накнада од услуга (односно Република Србија нема право опорезивања). Услов за ово су ВАЛИДНА потврда о резидентности, као и доказ о стварном власништву примаоца накнада од услуга (члан 40а став 1. Закона). Као што је претходно истакнуто, наведене накнаде од услуга, сходно међународној теорији и пракси (када је у питању примена и тумачење УИДО), за


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In