Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, broj 72/19 – dalje: Zakon) definisani su pojedini pojmovi koji se koriste u Zakonu o budžetskom sistemu, a ujedno je izvršena i dopuna već definisanih pojmova. Izmene su stupile na snagu 8. 10. 2019. godine. View Fullscreen NOVEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 45 AKTUELNA TEMA Dipl. pravnik Slobodanka Kelečević, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Osvrt na izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, broj 72/19 – dalje: Zakon) definisani su pojedini pojmovi koji se koriste u Zakonu o budžetskom sistemu, a ujedno je izvršena i dopuna već definisanih pojmova. Izmene su stupile na snagu 8. 10. 2019. godine. Evidencioni račun Zakonom je izmenjen član 2. tačka 49a) Zako- na o budžetskom sistemu: evidencioni račun je račun korisnika budžetskih sredstava u okviru sistema izvršenja budžeta Republike Srbije, od- nosno lokalne vlasti, na kome se evidentiraju izvršena plaćanja i primanja tog korisnika za sve transakcije preko računa izvršenja budžeta Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, koji ne učestvuje u platnom prometu, kao i račun pre- ko kojeg se vrši uplata javnih prihoda i koji uče- stvuje u platnom prometu. Ovom izmenom izvršena je dopuna definici- je evidencionog računa jer je bila izostavljena definicija evidencionog računa za korisnike budžetskih sredstava koji u okviru izvršenja budžeta lokalne vlasti otvaraju evidencioni ra- čun na kome se evidentiraju izvršena plaćanja i primanja tog korisnika za sve transakcije pre- ko računa izvršenja budžeta lokalne lasti koji ne učestvuje u platnom prometu i preko kojeg se vrši uplata javnih prihoda i koji učestvuje u platnom prometu. Ovlašćenje ministru za konverziju sredstava na konsolidovanom računu trezora Članom 2. ovog zakona dopunjen je član 10. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je dato ovla- šćenje ministru, odnosno licu koje on ovlasti da može da investira novčana sredstva na kon- solidovanom računu trezora Republike Srbije, osim prihoda za koje je u posebnom zakonu, odno- sno međunarodnom ugovoru utvrđena namena koja ograničava upotrebu tih sredstava, na domaćem ili inostranom finansijskom tržištu novca ili kapitala, u skladu sa zakonom i drugim propisom, a može i da vrši i konverzija ovih sredstava. Fiskalna strategija Članom 3. ovog zakona menjaju se stavovi 5–8 u članu 27g Zakona o budžetskom sistemu, pa na- kon usvajanja Vlada podnosi Fiskalnu strategi- ju na razmatranje Odboru Narodne skupštine nadležnom za finansije, republički budžet i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In