Na osnovu člana 4a stav 5. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS”, br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) ministar finansija doneo je Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura („Sl. glasnik RS”, br. 7/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik). Naime, poslednjim izmenama i dopunama Zakona, objavljenim u „Službenom glasniku RS” br. 113/2017, propisana je obaveza registrovanja faktura i drugih zahteva za isplatu, izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici. Centralni registar faktura je definisan kao sistem (baza podataka) koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, u kojem se registruju fakture. Takođe, propisana je obaveza poverilaca da u navedenim transakcijama, pre dostavljanja faktura i drugih zahteva za isplatu dužnicima (u daljem tekstu: faktura), iste registruju u Centralnom registru faktura, na osnovu čega informacioni sistem Uprave za trezor dodeljuje toj fakturi jedinstveni identifikacioni broj. Dostavljanje registrovanih faktura dužniku vrši se najkasnije u roku od tri radna dana od dana registrovanja. Podaci koji se nalaze u Centralnom registru faktura Članom 3. Pravilnika propisano je da poverioci sve fakture koje dužnici plaćaju preko računa koji se vode kod Uprave za trezor, u Centralnom registru faktura registruju pre dostavljanja dužnicima. Uprava za trezor u okviru posebnog informacionog sistema omogućava i poveriocima i dužnicima pristup, unos i pregled podataka. Saglasno članu 4. Pravilnika, Centralni registar faktura (u daljem tekstu: CRF) sadrži podatke o: fakturama, datumu i iznosu izmirenja fakture, poveriocima i dužnicima, fizičkim licima – administratorima i fizičkim licima – lokalnim korisnicima. Podaci o fakturama u CRF-u sastoje se od sledećih elemenata: naziv ili jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS) dužnika, broj fakture, datum izdavanja fakture, ukupan iznos fakture i komentar. Podaci koji se odnose na izmirenje fakture sastoje se od podataka o datumu  izmirenja fakture i iznosu izmirenja fakture. Osnovni podaci o poveriocima i dužnicima koji se nalaze u CRF-u jesu: jedinstveni broj korisnika javnih sredstava ukoliko je poverilac, odnosno dužnik korisnik javnih sredstava, naziv, matični broj, poreski identifikacioni broj, adresa sedišta, adresa elektronske pošte, broj telefona. Centralni registar faktura takođe sadrži podatke o fizičkim licima – administratorima (ime i prezime, broj identifikacionog dokumenta, adresa elektronske pošte i broj telefona) i o fizičkim licima – lokalnim korisnicima (ime i prezime


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In