На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017 – у даљем тексту: Закон) министар финансија донео је Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник РС”, бр. 7/2018 – у даљем тексту: Правилник).

Наиме, последњим изменама и допунама Закона, објављеним у „Службеном гласнику РС” бр. 113/2017, прописана је обавеза регистровања фактура и других захтева за исплату, издатих од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници. Централни регистар фактура је дефинисан као систем (база података) који успоставља и води Министарство финансија – Управа за трезор, у којем се региструју фактуре. Такође, прописана је обавеза поверилаца да у наведеним трансакцијама, пре достављања фактура и других захтева за исплату дужницима (у даљем тексту: фактура), исте региструју у Централном регистру фактура, на основу чега информациони систем Управе за трезор додељује тој фактури јединствени идентификациони број. Достављање регистрованих фактура дужнику врши се најкасније у року од три радна дана од дана регистровања.

Подаци који се налазе у Централном регистру фактура

Чланом 3. Правилника прописано је да повериоци све фактуре које дужници плаћају преко рачуна који се воде код Управе за трезор, у Централном регистру фактура региструју пре достављања дужницима. Управа за трезор у оквиру посебног информационог система омогућава и повериоцима и дужницима приступ, унос и преглед података. Сагласно члану 4. Правилника, Централни регистар фактура (у даљем тексту: ЦРФ) садржи податке о: фактурама, датуму и износу измирења фактуре, повериоцима и дужницима, физичким лицима – администраторима и физичким лицима – локалним корисницима.

Подаци о фактурама у ЦРФ-у састоје се од следећих елемената: назив или јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС) дужника, број фактуре,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме