Уважавајући начело неограниченог пословног деловања (принцип Going concern) и с тим у вези настављање континуитета рачуноводственог евидентирања пословних трансакција, корисници јавних средстава (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација обавезног социјалног осигурања и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора – у даљем тексту: КЈС) обавезни су да под 1. 1. 2018. године у главној књизи отворе почетно стање. Почетно стање се отвара на основу података из закључних салда на контима имовине, обавеза и капитала исказаних под 31. 12. 2017. године у главној књизи и аналитичком прометном бруто билансу. Подсетник: Након затварања субаналитичких конта у рачуноводственим евиденцијама на крају 2017. године (Образац 1 – Биланс стања) остала су стања конта следећих класа: – 000000 – Нефинансијска имовина, – 100000 – Финансијска имовина, – 200000 – Обавезе и – 300000 – Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција. Треба напоменути да „нема” отварања почетног стања на контима успешности, тј. контима која су у функцији утврђивања резултата пословања (конта класе 400000, 500000, 700000 и 800000), јер се та конта затварају на крају пословне (буџетске) године ради утврђивања резултата пословања и њихов салдо на крају године је нула. Према ставу 7. члана 5. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 125/2003 и 12/2006 – у даљем тексту: Уредба) „корисници буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања могу водити рачуноводствене евиденције и према обрачунској основи за потребе интерног извештавања, под условом да се финансијски извештаји израђују на готовинској основи ради консолидованог извештавања.” Важно је напоменути да се у АКТИВИ почетног биланса стања налазе дуговна салда конта нефинансијске имовине (класа 000000) и конта финансијске имовине (класа 100000). С друге стране, у ПАСИВИ почетног биланса стања налазе се потражна салда конта обавеза (класа 200000) и конта капитала, утврђивања резултата пословања и ванбилансна евиденција (класа 300000). Укупан износ конта активе треба


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In