Уважавајући начело неограниченог пословног деловања (принцип Going concern) и с тим у вези настављање континуитета рачуноводственог евидентирања пословних трансакција, корисници јавних средстава (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација обавезног социјалног осигурања и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора – у даљем тексту: КЈС) обавезни су да под 1. 1. 2018. године у главној књизи отворе почетно стање. Почетно стање се отвара на основу података из закључних салда на контима имовине, обавеза и капитала исказаних под 31. 12. 2017. године у главној књизи и аналитичком прометном бруто билансу.

Подсетник: Након затварања субаналитичких конта у рачуноводственим евиденцијама на крају 2017. године (Образац 1 – Биланс стања) остала су стања конта следећих класа:

– 000000 – Нефинансијска имовина,

– 100000 – Финансијска имовина,

– 200000 – Обавезе и

– 300000 – Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција.

Треба напоменути да „нема” отварања почетног стања на контима успешности, тј. контима која су у функцији утврђивања резултата пословања (конта класе 400000, 500000, 700000 и 800000), јер се та конта затварају на крају пословне (буџетске) године ради утврђивања резултата пословања и њихов салдо на крају године је нула.

Према ставу 7. члана 5. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 125/2003 и 12/2006 – у даљем тексту: Уредба) „корисници буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања могу водити рачуноводствене евиденције и према обрачунској основи за потребе интерног извештавања, под условом да се финансијски извештаји израђују на готовинској основи ради консолидованог извештавања.”

Важно је напоменути да се у АКТИВИ почетног биланса стања налазе дуговна салда конта нефинансијске имовине (класа 000000) и конта финансијске имовине (класа 100000). С друге стране, у ПАСИВИ почетног биланса стања налазе се потражна салда конта обавеза (класа 200000) и конта капитала, утврђивања резултата пословања и ванбилансна евиденција (класа 300000). Укупан износ конта активе треба увек да је једнак укупном износу конта пасиве.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме