Уводне напомене  Након обављених припремних радњи које претходе припреми састављања финансијских извештаја може да се приступи састављању годишњих финансијских извештаја корисника јавних средстава који своје пословне књиге воде према прописима буџетског рачуноводства. Најзначајнији прописи у вези са вођењем пословних књига и састављањем годишњих финансијских извештаја за наведена правна лица јесу: 1) Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон), 2) Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 125/2003 и 12/2006), 3) Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 16/2001… 114/2017 – у даљем тексту: Правилник о Контном плану за буџетски систем), 4) Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС”, бр. 18/2015 – у даљем тексту: Правилник о финансијским извештајима), 5) Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације („Сл. лист СРЈ”, бр. 17/1997 и 24/2000 – у даљем тексту: Правилник о номенклатури) и 6) други прописи од значаја за вођење пословања у складу са прописима буџетског рачуноводства. Осврт на рокове у вези са састављањем и подношењем годишњих финансијских извештаја Сви утврђени рокови могу да се поделе у две основне групе активности, и то: Ред. бр. Рокови у вези са припремним радњама Рокови у вези са састављањем и подношењем финансијских извештаја 1. Поверилац доставља дужнику попис ненаплаћених потраживања најкасније до 25. 1. 2018. г., а дужник је дужан да до 30. 1. 2018. г. потврди или оспори то потраживање 2. Извештај о извршеном попису са предлогом решења доставља се овлашћеном лицу најкасније до 25. 2. 2018. г. ради усвајања и одлучивања по утврђеним одступањима, као и интерној ревизији 3. Крајњи рок је 28. 2. 2018. г. за подношење годишњих финансијских извештаја за индиректне


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In