Отварање пословних књига врши се на почетку пословне године на основу закључног биланса стања претходне године. Новооснована правна лица и предузетници отварају пословне књиге на основу биланса оснивања који се саставља на основу пописа имовине и обавеза, са стањем на дан уписа у регистар код Агенције за привредне регистре, односно код другог надлежног органа. У складу са чланом 23. став 3. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013 – у даљем тексту: Закон), рок за закључивање пословних књига је најкасније до рока за достављање финансијских извештаја. За правна лица и предузетнике који су, уз извештаје за статистичку обраду, до краја фебруара доставили и редовне годишње финансијске извештаје и документацију из чл. 33. и 34. Закона, рок за закључивање пословних књига је 28. фебруар 2018. године. За правна лица, односно предузетнике који, ради јавног обелодањивања, редовне годишње финансијске извештаје достављају најкасније до 30. јуна 2018. године, рок за закључивање пословних књига је до наведеног рока. Члан 46. став 1. тачка 8) Закона прописује новчану казну за привредни преступ у случају неиспуњења обавезе отварања пословних књига у износу 100.000–3.000.000 за правно лице, односно 20.000–150.000 за одговорно лице у правном лицу. Отварање пословних књига за 2018. годину У складу са Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 – у даљем тексту: Правилник), на рачуну 700 – Отварање главне књиге – обухваћена су стања почетних позиција активе и пасиве на почетку сваке нове пословне године или у току године или при отпочињању пословања новог правног лица и предузетника. Отварање главне књиге врши се задужењем рачуна 700 у корист рачуна главне књиге са пасивним салдом, односно задужењем рачуна главне књиге са активним почетним салдом, а одобрењем рачуна 700. Дакле, почетни салдо (активан и пасиван) приликом отварања пословних књига за 2017.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In