Kako bi omogućila nesmetano funkcionisanje Republike Srbije u narednom periodu Vlada Republike Srbije donela je brojne zakonske izmene. U ovom tekstu govorimo o Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, Zakonu o porezu na dodatu vrednost, Zakon o porezu na dohodak građana, kao i oZakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju #1 ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 108/2013), koji je stupio na snagu 7. 12. 2013. godine, a primenjuje se od 1. januara 2013. Razlozi za najnovije izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/3001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 119/2012, 47/2013 i 108/2013, u daljem tekstu: Zakon) sadržani su u potrebi stvaranja uslova za povećanje priliva i naplate javnih prihoda po osnovu poreza na dobit pravnih lica. Imajući u vidu da je Zakonom propisano nekoliko poreskih podsticaja (čijom se primenom umanjuje iznos obračunatog poreza na dobit, a samim tim i prihod budžeta po osnovu ovog poreskog oblika), najnovijim izmenama ukida se poreski podsticaj iz člana 48. Zakona. Naime, pravo na ovaj poreski podsticaj obveznici stiču (u vidu poreskog kredita) po osnovu ulaganja izvršenih u osnovna sredstva i ulaganja izvršenih u razvoj kao nematerijalnu imovinu, što im omogućava da umanje svoju poresku obavezu za poreski period u kojem su ulaganja izvršena, pri čemu neiskorišćeni deo poreskog kredita mogu koristiti za umanjenje budućih poreskih obaveza i to u narednih deset godina. Pored toga, kako su brojne studije pokazale da, pri niskoj poreskoj stopi, poreske olakšice ne predstavljaju efikasan mehanizam podsticanja investicija, odnosno ne utiču odlučujuće na odluku za ili protiv ulaganja, procenjuje se da ukidanje navedenog poreskog podsticaja neće imati značajan uticaj na opredeljenje za investiranje. Izmene i dopune u Zakonu Kao što smo rekli, u Zakonu se ukida poreski podsticaj iz člana 48. Prema odredbama ovog člana Zakona, obvezniku koji izvrši ulaganja u nekretnine, postrojenja, opremu ili biološka sredstva (osnovna sredstva) u sopstvenom vlasništvu na teritoriji Republike za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, kao i po osnovu ulaganja u razvoj kao nematerijalnu imovinu, priznaje se pravo na poreski kredit u visini od 20% izvršenog ulaganja, s
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In