U ovom tekstu je obrazložena primena transfernih cena u Republici Srbiji i normativna regulativa koja dotiče pitanje transfernih cena, njihovo utvrđivanje i primenu u obračunavanju. Sveukupno, ukazano je na izuzetan značaj transfernih cena u nacionalnim i međunarodnim okvirima U periodu kada bi posao oko završnog računa za 2013. godinu trebalo da se privodi kraju, Ministar finansija je 29. januara 2014. godine doneo izmene Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Sl. glasnik RS”, br. 61/2013 i 8/2014, u daljem tekstu: Pravilnik), a koje su stupile na snagu 30. januara 2014. godine i odnose se na poslovanje u 2013. godini. Činjenica da je Pravilnik donet u julu 2013. godine nije dovoljan argument da su privrednici imali dovoljno vremena za pripremu obimne dokumentacije koja je neophodna da bi se u skladu s propisima sačinio neophodni Izveštaj. Donosilac Pravilnika smatra da je to dovoljno dug period za ovaj veoma složen i često nemoguć posao, naročito što je rok za dostavljanje izveštaja određen za 29. jun 2014. godine. Prema računovodstvenoj praksi, međutim, taj period je kratak, jer da bi se sastavio finansijski izveštaj za 2013. godinu prema aktuelnim propisima neophodno je prvo pripremiti Poreski bilans i u njemu iskazati efekat transfernih cena. Nakon toga treba pripremiti Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički aneks i ostalu prateću dokumentaciju. Dakle, već sada bi trebalo da bude pripremljen Izveštaj iz kog se mogu preuzeti podaci koji svedoče o tome da li je poreski obveznik ostvario prihod „nadohvat ruke” na koji bi trebalo da plati dodatni porez na dobit. Obavezu utvrđivanja efekta transakcija po transfernim cenama imaju kako privredna društva, tako i preduzetnici. Preduzetnici su, međutim, obavezni da iskažu efekat transfernih cena u PB – 2, ali nemaju obavezu da poreskim organima dostavljaju Studiju. Koncept transfernih cena Iako u našem poreskom zakonodavstvu odredbe o transfernim cenama postoje još od 1991. godine, može se reći da se tek izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013 i 108/2013, u daljem tekstu: Zakon) iz decembra 2012. godine, transferne cene uvode u poslovni život i praksu u Srbiji. Transferne cene se definišu kao cene postignute u transakcijama među povezanim licima, a tavrsta transakcija čini više od dve trećine današnje svetske trgovine. Kao efikasan mehanizam realokacije poreske osnovice u zemlje s nižim poreskim opterećenjem, transferne cene




POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.



Existing Users Log In