Preduzetnice koje porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđen prihod, u slučaju odsustva sa rada zbog trudničkog bolovanja ili porodiljskog odsustva imaju pravo na smanjenje poreske osnovice.

U slučaju obveznika koji odsustvuje zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, a na osnovu rešenja i/ili doznaka, propisuje se primena koeficijenta 0,85 na polaznu osnovicu – znači, umanjenje polazne osnovice za 15%.

U navedenom slučaju, preduzetnik koji odsustvuje zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, podnosi poresku prijavu PPDG-1R sa osnovim 24 – Izmena obima poslovanja uz koju prilaže i odgovarajuću dokumentaciju (rešenje ili doznake nadležnog organa).

Poreska prijava i prilog se podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Na osnovu podnete prijave i priloga dokumentacije nadležnog organa, obvezniku će biti stornirana obaveza po prvobitno donetom rešenju i Poreska uprava će doneti rešenja sa umanjenom poreskom obavezom od dana ostvarivanja prava u navedenim slučajevima.

Ovo je jedno od 33 najčešća pitanja u vezi sa novim pravilima za oporezivanje preduzetnika paušalaca u 2020. godini na koje je Poreska uprava dala odgovore, a svi su dostupni na službenoj stranici Poreske uprave, na sledećem linku: http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/6077/pausalci.html