U skla­du sa od­red­ba­ma čla­na 48. Za­ko­na o radu, po­slo­vi di­rek­to­ra mo­gu da se oba­vlja­ju:

1) za­sni­va­njem rad­nog od­no­sa na neo­d­re­đe­no ili od­re­đe­no vre­me,

2) za­klju­či­va­njem po­seb­nog ugo­vo­ra o pra­vi­ma i oba­ve­za­ma di­rek­to­ra bez za­sni­va­nja rad­nog odnosa.

U slu­ča­ju ka­da se po­slo­vi di­rek­to­ra oba­vlja­ju bez za­sni­va­nja rad­nog od­no­sa, me­đu­sob­na pra­va, oba­ve­ze i od­go­vor­no­sti di­rek­to­ra i poslodavca ure­đu­ju se po­seb­nim ugo­vo­rom (stav 4. člana 48. Zakona o radu). To ni­je ugo­vor o ra­du jer se ne za­sni­va rad­ni od­nos, već ugo­vor ko­jim se ure­đu­ju me­đu­sob­na pra­va i oba­ve­ze iz­me­đu li­ca ko­je je po­sta­vlje­no za di­rek­to­ra i po­slo­dav­ca. Saglasno stavu 5. člana 48. Zakona o radu, li­ce ko­je oba­vlja po­slo­ve di­rek­to­ra u pri­vred­nom dru­štvu van rad­nog od­no­sa za to svo­je an­ga­žo­vanje ima pra­vo na na­kna­du za rad. Sa poreskog stanovišta, na­kna­da za rad di­rek­to­ru ko­ji svo­je po­slo­ve oba­vlja po ugo­vo­ru o pravima i obavezama direktora van rad­nog od­no­sa ima ka­rak­ter dru­gog pri­ho­da. To zna­či da se na pomenutu na­kna­du pla­ća­ju:

1) po­rez na lič­na pri­ma­nja po sto­pi od 20% na osno­vi­cu ko­ju či­ni bru­to ugo­vo­re­na na­kna­da za rad umanjena za pro­ce­nat nor­mi­ra­nih tro­ško­va od 20%;

2) do­pri­nos za PIO na te­ret iz­vr­ši­o­ca po­slo­va direktora po sto­pi od 25,5% na osno­vi­cu na ko­ju se pla­ća po­rez na do­ho­dak gra­đa­na (opo­re­ziv pri­hod);

3) do­pri­nos za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje na te­ret iz­vr­ši­o­ca poslova direktora po sto­pi od 10,3% na osno­vi­cu na ko­ju se pla­ća po­rez na do­ho­dak gra­đa­na, i to sa­mo ako po­slo­ve di­rek­to­ra oba­vlja li­ce ko­je ni­je osi­gu­ra­no po dru­gom osno­vu, a ako ove po­slo­ve oba­vlja već osi­gu­ra­no li­ce (na pri­mer zapo­sle­ni sa nepunim radnim vremenom ili pen­zi­o­ner), ne­ma ob­ra­ču­na ovog do­pri­no­sa.

Preračun ugovorene neto naknade

Ako je na­kna­da za rad direktoru ugo­vo­re­na u ne­to iz­no­su, ona mo­ra da se pre­ve­de u bru­to ra­di pravil­nog ob­ra­ču­na po­re­za i do­pri­no­sa. Pre­vo­đe­nje u bru­to vr­ši se po for­mu­li:

1) ako je direktor osiguran po drugom osnovu (plaća se porez i doprinos za PIO): Bru­to iz­nos = (Ne­to iz­nos / 0,636);

2) ako direktor nije osiguran po drugom osnovu (plaća se porez i doprinos za PIO i zdravstveno): Bru­to iz­nos = (Ne­to iz­nos / 0,5536).

Da­kle, prilikom ob­ra­ču­na mesečne na­kna­de za rad di­rek­to­ru van rad­nog od­no­sa po­slo­da­vac će po­stu­pi­ti na sle­de­ći na­čin (u zavisnosti od toga da li je direktor osi­gu­ran ili nije po dru­gom osno­vu):

Red. br.

Opis

Direktor je osiguran po drugom osnovu

Direktor nije osiguran po drugom osnovu

1.

Neto iz­nos ugo­vo­re­ne na­kna­de za rad direktora

 95.400,00

 83.040,00

2.

Formula za prevođenje u bruto

Neto / 0,636

Neto / 0,5536

3.

Bruto iznos ugovorene naknade direktora

150.000,00

150.000,00

4.

Nor­mi­ra­ni tro­ško­vi (20% × red. br. 3)

30.000,00

30.000,00

5.

Opo­re­ziv pri­hod (red. br. 3 – red. br. 4)

120.000,00

120.000,00

6.

Po­rez (20% × red. br. 5)

24.000,00

24.000,00

7.

Osno­vi­ca za pla­ća­nje do­pri­no­sa

120.000,00

120.000,00

8.

Do­pri­no­s za PIO (25,5% × red. br. 7)

30.600,00

30.600,00

9.

Doprinos za zdravstveno osiguranje (10,3% × red. br. 7)

12.360,00

10.

Za is­pla­tu (red. br. 3 – red. br. 8 – red. br. 9) = red. br. 1

95.400,00

83.040,00

Detaljnije o oporezivanju ovih ali i drugih naknada možete pročitati u broju 1/2020 časopisa Poslovni savetnik.