Predmet razmatranja u ovom teksta su pripremne radnje u vezi sa sastavljanjem finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji poslovne knjige vode prema Kontnom planu za budžetski sistem. View Fullscreen 166 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Mr Jovan Čanak Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava prema propisima o budžetskom računovodstvu Predmet razmatranja u ovom teksta su pripremne radnje u vezi sa sastavljanjem finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji poslovne knjige vode prema Kontnom planu za budžetski sistem. Uvod Korisnici javnih sredstava, sa stanovišta vođenja poslovnih knjiga, mogu da se svrstaju u dve osnovne grupe, i to u: 1) korisnike javnih sredstava koji poslovne knjige vode prema propisima o budžetskom raču- novodstvu, odnosno prema Pravilniku o stan- dardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016… 68/2019 – dalje: Pravilnik o Kontnom planu za budžetski sistem), pri čemu, shodno čla- nu 2. tog pravilnika, tu ubrajamo budžet Republi- ke, budžet lokalne vlasti, korisnike budžetskih sredstava i korisnike sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; 2) korisnike javnih sredstava koji poslovne knjige vode prema odredbama Zakona o računo- vodstvu, odnosno prema odredbama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i predu- zetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014), pri čemu tu ubrajamo javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, prav- na lica osnovana od strane tih javnih preduzeća, kao i druga pravna lica navedena u definiciji korisnika javnih sredstava u tački 5. člana 2. Za- kona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… 72/2019). Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja Pripremne radnje prethode sastavljanju fi- nansijskih izveštaja i shodno tome zahtevaju preduzimanje čitavog niza aktivnosti da bi se izvršilo verifikovanje poslovnih događaja, koji jesu (ili možda nisu) računovodstveno registrovani u glavnoj knjizi ili pomoćnim knjigama. U navedene pripremne radnje ubra- jaju se: 1) detaljna provera svih proknjiženih stavki koje se odnose na poslovne promene u 2019. go- dini; 2) usaglašavanje primljenih i utrošenih bu- džetskih sredstava (administrativni i drugi transferi između direktnih i indirektnih ko- risnika); 3) usklađivanje stanja glavne knjige sa pomoćnim knjigama; 4) usaglašavanje finansijskih plasmana, potra- živanja i obaveza; 5) sprovođenje izvršenog popisa, odnosno svo- đenje knjigovodstvenog stanja imovine i obaveza prema stanju u popisnim listama za 2019. godinu i knjiženje inventurnih razlika; 6) provera knjiženja datih i primljenih avansa u vezi sa prodajom i nabavkom dobara i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In