Према члану 24. Закона о акцизама и члану 16. Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве („Сл. гласник РС”, број 3/2005… и 86/2017), од 1. јануара 2018. године сви обвезници акцизе подносе пореску пријаву на Обрасцу ПП ОА – Пореска пријава о обрачуну акцизе – у року од 15 дана по истеку месеца за тај месец. Самим тим, од 2018. године више се не састављају тромесечни и годишњи обрачуни акцизе, што значи да обвезници имају обавезу да поднесу годишњи обрачун још само за 2017. годину. Пореска пријава ПП ОА подноси се искључиво у електронском облику преко портала Пореске управе, као јединствени запис исказан XML језиком, или попуњавањем пријаве у оквиру корисничке апликације. Подносилац пријаве (порески обвезник, порески пуномоћник или друго лице које је порески обвезник овластио за подношење пореске пријаве, законски заступник и заступник по службеној дужности) електронски потписује пореску пријаву у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Произвођач акцизних производа – обвезник акцизе подноси пореску пријаву и за обрачунски период у коме не постоји обавеза плаћања акцизе. Ако пореска пријава о обрачуну акцизе, која је поднета у електронском облику, садржи недостатке у погледу формалне исправности и математичке тачности, Пореска управа у електронском облику обавештава подносиоца пријаве о тим недостацима. Оваква пореска пријава не сматра се поднетом. Обавештење које се добија од Пореске управе садржи информацију о формалним недостацима и математичким нетачностима. По добијању овог обавештења подносилац пријаве је дужан да отклони идентификоване недостатке, као и да поднесе исправљену пореску пријаву. Пореска пријава о обрачуну акцизе сматра се поднетом када Пореска управа потврди формалну и математичку тачност исказаних података, додели број пријаве и у електронском облику о томе достави обавештење подносиоцу пријаве. Независно од тога што се пореска пријава (за све акцизне производе) подноси месечно, начин


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In