Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana. Krajnji rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu jeste 15. maj 2020. godine. U ovom tekstu navedeni su elementi utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu, uz napomenu da godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu plaćaju fizička lica koja su u 2019. godini ostvarila dohodak veći od 2.729.304 dinara. View Fullscreen 128 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Mr Željko Albaneze Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu – podnošenje do 15. maja 2020. godine Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana. Krajnji rok za podnošenje poreske prijave za utvrđi- vanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu jeste 15. maj 2020. godine. U ovom tekstu navedeni su elementi utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu, uz napomenu da godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu plaćaju fi- zička lica koja su u 2019. godini ostvarila dohodak veći od 2.729.304 dinara. 1 Obveznici poreza U pogledu utvrđivanja godišnjeg poreza postoje dve grupe poreskih obveznika. Prema članu 87. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 86/2019 – dalje: Zakon), godi- šnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila doho- dak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom, isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove stati- stike, i to: 1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi; 2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritori- ji Republike. 1.1 Rezidenti – obveznici poreza Rezident Republike je, prema odredbama člana 7. st. 2. i 3. Zakona, fizičko lice koje ispunjava jedan od sledećih uslova: 1) da na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, 2) da na teritoriji Republike neprekidno ili sa prekidima boravi sto osamdeset tri ili više dana u periodu od dvanaest meseci, koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini. Navedeni uslovi za sticanje statusa rezidenta Republike propisani su alternativno, što znači da je potrebno da bude ispunjen jedan od postavljenih uslova da bi određeno lice bilo rezident. Za
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In