Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige sami utvrđuju porez na imovinu i iskazuju ga u poreskoj prijavi koju podnose najkasnije do 31. marta 2020. godine.

Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige sami utvrđuju porez na imovinu i iskazuju ga u poreskoj prijavi koju podnose najkasnije do 31. marta 2020. godine. Dakle, obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige porez na imovinu utvrđuje samooporezivanjem. Izuzetno, ako se u postupku kontrole utvrdi da obveznik nije utvrdio poresku obavezu ili ju je utvrdio netačno ili nepotpuno, poresku obavezu rešenjem će utvrditi nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost.

Obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige je:

  • pravno lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije;
  • nerezidentno pravno lice – za nepokretnosti za koje poresku obavezu ispunjava ogranak tog lica;
  • preduzetnik koji vodi poslovne knjige – za imovinu koju je evidentirao u svojim poslovnim knjigama, osim preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod;
  • drugo lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije.

               Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu – PPI-1

 Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa Zakonom obveznik koji vodi poslovne knjige dužan je da do 31. marta svake sledeće poreske godine podnese poresku prijavu sa utvrđenim porezom za tu godinu. Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu podnosi se na obrascu PPI-1, čiji sastavni deo čine obrasci Prilog-1 i Prilog-2  „Nepokretnosti koje su oslobođene plaćanja poreza”.

Obveznik koji vodi poslovne knjige za imovinu za koju je u periodu od 1. januara do 31. marta poreske godine nastala poreska obaveza ili je došlo do druge promene (npr. prestanak poreske obaveze, početak odnosno prestanak evidentiranja imovine u poslovnim knjigama i sl.) poresku prijavu podnosi u okviru prijave kojom prijavljuje utvrđeni porez za poresku godinu za sve nepokretnosti na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave ili nakon podnošenja te prijave, do 31. marta poreske godine.

Napominjemo da se ispravljena poreska prijava ne smatra izmenjenom poreskom prijavom. Naime, izmenjena prijava se podnosi ukoliko poreski obveznik ustanovi da podneta poreska prijava sadrži grešku koja za posledicu ima pogrešno utvrđenu visinu poreske obaveze, odnosno propust druge vrste. U tom slučaju obveznik je dužan da odmah, a najkasnije do isteka roka zastarelosti podnese poresku prijavu u kojoj su greška ili propust otklonjeni. Prvobitno podneta poreska prijava ne vraća se poreskom obvezniku. Podnetu poresku prijavu poreski obveznik može da izmeni podnošenjem izmenjene poreske prijave najviše dva puta.

Prilog-1 i Podprilog uz Prilog-1

Sastavni deo poreske prijave o utvrđenom porezu na imovinu jeste obrazac Prilog-1, koji sadrži podatke o utvrđivanju poreza za nepokretnost koja nije oslobođena plaćanja poreza. Broj Priloga-1 koji se podnosi uz jednu poresku prijavu o utvrđenom porezu na imovinu odgovara broju nepokretnosti na koje se porez plaća, koje se nalaze na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave.

Izuzetno, kad se Prilog-1 podnosi za zemljište i objekat odnosno objekte za koje poresku osnovicu čini vrednost objekta/objekata uvećana za vrednost pripadajućeg zemljišta, a porez za prvo tromesečje poreske godine utvrđuje se za različit broj dana – u zasebnom prilogu utvrđuje se porez za nepokretnosti za koje je broj dana različit.

Sastavni deo Priloga-1 je obrazac Podprilog uz Prilog-1, koji se popunjava na zasebnom primerku za neizgrađeno zemljište, odnosno na zasebnom primerku za svaki objekat i zasebnom primerku za pripadajuće zemljište na kome se, odnosno ispod koga se nalazi objekat za koji se u Prilogu-1 utvrđuje porez na imovinu. Broj Podpriloga odgovara broju objekata na koje se porez plaća, koji se nalaze na ili ispod istog zemljišta, pri čemu je taj broj uvećan za jedan kad se porez plaća na pripadajuće zemljište.

Međutim, kad se nepokretnost nalazi u više zona ili je delom različite vrste ili se neizgrađeno građevinsko zemljište koristi isključivo delom za gajenje biljaka ili sadnog materijala, a delom za gajenje šuma – u poseban Podprilog unose se podaci za deo u svakoj zoni, odnosno za deo svake vrste, odnosno za deo građevinskog zemljišta koji se koristi za odgovarajuću namenu. U tom slučaju u Podprilog se unosi korisna površina odgovarajućeg dela i za tu površinu unose se podaci o vrednosti.

Prilog-1 (što podrazumeva i podpriloge kao sastavni deo priloga) ne podnosi se u slučaju kada su sve nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige oslobođene plaćanja poreza na imovinu.

Prilog-2

Sastavni deo poreske prijave o utvrđenom porezu na imovinu jeste i obrazac Prilog-2, koji sadrži podatke o nepokretnostima obveznika na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave za koje obveznik nije utvrdio porez zbog ostvarivanja prava na poresko oslobođenje.

Obveznik koji vodi poslovne knjige najkasnije do 31. marta poreske godine podnosi poresku prijavu o utvrđenom porezu na imovinu, pa i u slučaju kad za nepokretnosti ima pravo na poresko oslobođenje.

Ako za sve nepokretnosti na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave obveznik ima pravo na poresko oslobođenje, uz poresku prijavu koju podnosi toj jedinici lokalne samouprave (na obrascu PPI-1, na kome je utvrđeni iznos poreza jednak nuli) podnosi samo Prilog-2 sa podacima o nepokretnostima na teritoriji te jedinice lokalne samouprave za koje nije obračunao porez zbog ostvarivanja prava na poresko oslobođenje. Ako obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige za nepokretnost za koju nema pravo na poresko oslobođenje uz poresku prijavu na obrascu PPI-1 podnese Prilog-2, nadležni organ jedinice lokalne samouprave ovlašćen je da, nakon sprovedenog postupka kontrole, rešenjem utvrdi poresku obavezu za tu nepokretnost u skladu sa Zakonom.

Teritorijalni pristup

Pri utvrđivanju, naplati i kontroli poreza na imovinu primenjuje se teritorijalni princip, nezavisno od vrste nepokretnosti. S tim u vezi, poresku prijavu na obrascu PPI-1 obveznik koji vodi poslovne knjige podnosi jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost za koju se utvrđuje porez, tako što se jednom prijavom obuhvate sve nepokretnosti na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave tog obveznika. Izuzetno, u slučaju kada je grad uspostavio organizacione jedinice organa za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda u opštinama, poreskom prijavom obuhvataju se sve nepokretnosti obveznika na teritoriji iste opštine.

Međutim, ukazujemo na to da, primera radi, za mrežu određene vrste koja se nalazi na teritoriji više jedinica lokalne samouprave obveznik poreza na imovinu poresku prijavu podnosi svakoj jedinici lokalne samouprave – za deo mreže koji se nalazi na njenoj teritoriji. Kad se mreža nalazi na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, vrednost mreže na teritoriji određene jedinice lokalne samouprave opredeljuje se srazmerno učešću tog dela mreže u ukupnoj vrednosti mreže.

Detaljnije o utvrđivanju poreza na imovinu samooporezivanjem možete pročitati u broju 3/2020 časopisa Poslovni savetnik.