Poreski podsticaji, kao jedan važan segment poreskih propisa, podstiču ulaganja u privredu, kao i njenu modernizaciju. U Zakonu o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) to je predmet člana 50a, koji uređuje poreske podsticaje prilikom velikih ulaganja u osnovna sredstva, tako da će njegova primena biti predmet analize u nastavku teksta. Članom 50a Zakona predviđeno je da će se poreski obveznik osloboditi plaćanja poreza na dobit u periodu od deset godina, pri čemu se navedeno poresko oslobođenje ostvaruje srazmerno izvršenom ulaganju u osnovna sredstva. Kako bi se kvalifikovao za to poresko oslobođenje, poreski obveznik mora da ispuni sledeće zahteve kumulativno: 1) da uloži u svoja osnovna sredstva, odnosno da drugo lice uloži u njegova osnovna sredstva više od jedne milijarde dinara, 2) da pomenuta sredstva koristi za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisane u osnivački, odnosno drugi akt obveznika kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, i 3) da u periodu ulaganja dodatno zaposli najmanje 100 zaposlenih na neodređeno vreme. – Ulaganje u osnovna sredstva Za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje važno je da je obveznik ili neko drugo lice uložilo u konkretna osnovna sredstva koja su u vlasništvu obveznika i koja obveznik evidentira kao osnovna sredstva u svojim poslovnim knjigama. Drugim rečima: ulaganje u osnovna sredstva mora da rezultira sticanjem prava svojine na osnovnim sredstvima od strane poreskog obveznika. Ulaganjem u osnovna sredstva od strane drugog lica (domaćeg ili stranog fizičkog odnosno pravnog lica) smatra se takođe i: – povećanje osnovnog kapitala putem unošenja osnovnih sredstava i – povećanje osnovnog kapitala unošenjem novčanog uloga koje to pravno lice zatim koristi da izvrši nabavku osnovnih sredstava, kao i investiranje u osnovna sredstva na osnovu ugovora o zajedničkoj proizvodnji, pri čemu je važno da se ta osnovna sredstva nalaze u vlasništvu društva koje će biti korisnik poreskog podsticaja. Suprotno tome, ulaganjem u osnovna sredstva ne smatraju se: – ulaganje u ostalu imovinu koja ne predstavlja osnovna sredstva, kao što su npr. dati avansi za nabavku osnovnih sredstava koja još nisu stavljena u upotrebu, i – ulaganje u nematerijalnu imovinu (koncesije, patenti, licence itd.) i osnovna sredstva u pripremi, odnosno sredstva koja obveznik još nije počeo da koristi za obavljanje registrovane delatnosti. Dakle, osnov za priznavanje poreskog podsticaja jeste ulaganje u osnovna sredstva koja se nalaze u vlasništvu korisnika poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona, odnosno koja se evidentiraju u poslovnim


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In