Uvodne napomene     Počevši od 1. jula 2018. godine počinje primena novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 113/2017 i 50/2018  (u daljem tekstu: Zakon).   Odredbe ovog zakona predstavljaju deo ukupne društvene brige o deci i odnose se na poboljšanje uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, posebne podsticaje za rađanje dece i podršku materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i deci bez roditeljskog staranja. Odredbe Zakona zasnovane su na pravu i dužnosti roditelja da podižu i vaspitavaju decu, pravu deteta na uslove života koji mu omogućavaju pravilan razvoj i obavezi države da podrži dobrobit porodice, deteta i budućih generacija. Otuda ovaj zakon ne predstavlja samo opredeljenje države u oblasti socijalne politike već je, uključujući demografske potrebe, istovremeno i važan instrument populacione politike.   Prava koja omogućava Zakon   Predmet Zakona je uređivanje finansijske podrške porodici sa decom, a konkretna prava na finansijsku podršku porodici sa decom, u smislu Zakona, jesu:   1) naknada zarade, odnosno naknada plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;   2) ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta;   3) roditeljski dodatak;   4) dečji dodatak;   5) naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja;   6) naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom;   7) naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoći;   8) regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi dece iz materijalno ugroženih porodica.   Navedena zakonska prava su lična prava i ne mogu da se prenose na druga fizička i pravna lica niti mogu da se nasleđuju, ali iznosi prava koji su dospeli za isplatu, a ostali su neisplaćeni usled smrti korisnika, mogu da se nasleđuju. Uz to, novčana primanja po osnovu Zakona ne mogu da budu predmet obezbeđivanja ili prinudnog izvršenja.   Takođe treba imati u vidu da su sva navedena prava namenjena porodici sa decom, a, u smislu Zakona, porodicu čine:   – supružnici i vanbračni partneri,   – deca,   – srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva i   – srodnici u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva,   pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu. U smislu Zakona, zajedničko domaćinstvo je zajednica življenja, privređivanja
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In