Promet polovnih motornih vozila koji vrše obveznici PDV-a po posebnom postupku oporezivanja propisanim članom 36. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 83/2015 i 108/2016 – u daljem tekstu: Zakon) jeste specifičan, što je upravo razlog za pojašnjenje istog, posebno ako se ima u vidu da se od 1. januara 2013. godine, u skladu sa izvršenim izmenama Zakona, mora voditi računa i o tome da li taj promet podleže porezu na prenos apsolutnih prava, pri čemu se u tom slučaju ne obračunava PDV.

Pravilnikom o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima („Sl. glasnik RS”, br. 105/2004 i 118/2012) definisano je da se pod polovnim motornim vozilima smatraju korišćena vozila u stanju u kojem su nabavljena ili nakon popravke, koja su pogodna za dalju upotrebu. To znači da pod poseban režim oporezivanja mogu doći sva vozila, uključujući i polovne putničke automobile, motocikle, motocikle sa bočnim sedištem, tricikle i četvorocikle, koja su nabavljena posle 1. 1. 2005. godine radi dalje prodaje.

Prometom polovnih motornih vozila, koja su predmet posebnog režima oporezivanja, shodno članu 36. Zakona, mogu da se bave samo lica – obveznici PDV-a koji učestalo nabavljaju polovna motorna vozila u cilju njihovog prometa, nezavisno od toga da li im je to pretežna registrovana delatnost ili nije, kao ni da li je navedena u osnivačkom aktu ili nije.

U svakom slučaju, prodaja motornih vozila koja obveznik nabavi kao svoju opremu, pa ih nakon toga prodaje, nije promet koji može da se podvede pod poseban režim oporezivanja jer obveznici PDV-a koji se bave prometom polovnih motornih vozila, isključivo vrše nabavku tih vozila radi dalje prodaje.

Prema odredbi člana 36. stav 6. Zakona, polovnim dobrima ne smatraju se sekundarne sirovine iz člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona (npr. havarisano motorno vozila koje nije za dalju upotrebu može se prometovati kao sekundarna sirovina (delovi od lima, plastike, stakla), shodno Pravilniku o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 107/2012 i 74/2013)).

Poreska osnovica

Članom 36. st. 1. i 2. Zakona propisano je da obveznici koji se bave prometom polovnih dobara, uključujući polovna motorna vozila, utvrđuju osnovicu kao razliku između prodajne i nabavne cene dobra (uz odbitak PDV-a koji je sadržan u toj razlici), pri čemu je bitno da kod nabavke takvih vozila isporučilac nije dugovao PDV ili je koristio oporezivanje razlike (vršio je oporezivanje u skladu sa članom 36. Zakona).

Prodaja polovnih motornih vozila po članu 36. Zakona znači da mora da se utvrdi razlika između nabavne i prodajne cene radi omogućavanja obračuna PDV-a. Postupanje suprotno navedenom tretiraće se kao da obveznik PDV-a ne vrši promet u skladu sa članom 36. Zakona. U slučaju da ne može objektivno da se utvrdi razlika, plaća se porez na prenos apsolutnih prava u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS”, br. 26/2001… i 68/2014 – dr. zakon).

Ipak, to ne znači da obveznik ne može da ih prometuje i bez naknade, pri čemu se u tom slučaju prodajnom cenom za izračunavanje razlike smatra vrednost koja se utvrđuje u skladu sa članom 18. Zakona, odnosno to je nabavna cena tih ili sličnih vozila u trenutku prometa, kako je i propisano stavom 3. člana 36. Zakona.

Zakonodavac je predvideo još jednu mogućnost, a to je da se ne obračunava PDV, već porez na prenos apsolutnih prava, i u slučaju kada bi iznos PDV-a obračunat na propisanu osnovicu bio manji od iznosa poreza na prenos apsolutnih prava koji bi obračunao nadležni poreski organ. Naime, članom 36. stav 7. Zakona propisano je da, ako bi iznos PDV-a obračunat, u skladu sa odredbama st. 1–3. ovog člana, za promet dobara čiji je prenos prava svojine predmet oporezivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, bio manji od iznosa poreza koji bi za taj promet bio obračunat u skladu sa tim zakonom, na taj promet se ne bi plaćao PDV.

Obveznik može da sazna koliki bi bio iznos poreza na prenos apsolutnih prava od Poreskog organa ili uzimanjem podatka od AMSS o tržišnoj vrednosti vozila koje prodaje, na koju će primeniti stopu od 2,5% i dobiti iznos poreza.

Iz Mišljenja Ministarstva finansija RS, br. 413-00-116/2017-04 od 5. 6. 2017. godine, prenosi se sledeći deo:

Međutim, ako bi iznos PDV-a obračunat u postupku oporezivanja razlike prilikom prodaje polovnog motornog vozila, čiji je prenos prava svojine predmet oporezivanja u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu (u daljem tekstu: ZPI), bio manji od iznosa poreza na prenos apsolutnih prava koji bi za taj promet bio obračunat u skladu sa ZPI-om, na taj promet ne bi se plaćao PDV, već porez na prenos apsolutnih prava, u skladu sa ZPI-om.

Primera radi, ako je obveznik PDV-a – davalac lizinga nabavio polovno motorno vozilo od isporučioca predmeta lizinga (koji za svoj promet nije dugovao PDV ili je koristio oporezivanje razlike) po ceni od 100.000 dinara, a to motorno vozilo dao je u finansijski lizing po ceni od 101.500 dinara, obveznik PDV-a – lizing kompanija, u cilju pravilne primene Zakona, odnosno ZPI-a, a pod pretpostavkom da prodajna cena od 101.500 dinara nije niža od tržišne cene koju bi za promet koji vrši lizing kompanija utvrdio nadležni poreski organ pri utvrđivanju iznosa poreza na prenos apsolutnih prava, u skladu sa ZPI-om, utvrđuje potencijalni iznos PDV-a, odnosno poreza na prenos apsolutnih prava, koji po osnovu konkretnog prometa treba da bude plaćen. Potencijalni iznos PDV-a, koji je izračunat tako što je na razliku između prodajne i nabavne cene polovnog motornog vozila (101.500 – 100.000 = 1.500) primenjena preračunata poreska stopa PDV-a od 20%, tj. 16,6667% (1.500 x 16,667%), iznosi 250 dinara. Potencijalni iznos poreza na prenos apsolutnih prava, izračunat primenom poreske stope od 2,5% na prodajnu cenu od 101.500 dinara, iznosi 2.537,5 dinara. Prema tome, na konkretni promet ne bi se platio PDV, već porez na prenos apsolutnih prava.

Pravo na odbitak prethodnog poreza

Obveznici koji se bave prometom polovnih motornih vozila nemaju pravo na odbitak prethodnog PDV-a za nabavku dobara ili primanje usluga koji su u neposrednoj vezi sa prometom polovnih motornih vozila, shodno članu 36. stav 5. Zakona.

Podaci na računu o prodaji polovnog vozila

Obveznik ne sme na računu da iskaže PDV. U slučajevima u kojima postoji obaveza izdavanja računa, umesto podataka iz člana 42. stav 4. t. od 6) do 10) Zakona (podaci o iznosu osnovice, poreskoj stopi, iznosu PDV-a i napomena o poreskom oslobođenju), obveznik treba da iskaže podatak o prodajnoj ceni polovnog motornog vozila u momentu prometa i napomenu da u računu nije iskazan PDV, u skladu sa članom 36. Zakona (član 18. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS”, br. 123/2012 i 86/2015)).

Na računu koji ispostavlja kupcu obveznik treba da ima sedeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;

2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;

3) naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;

4) vrstu i količinu isporučenih dobara;

5) datum prometa dobara i visinu avansnih plaćanja;

6) podatak o prodajnoj ceni dobra i

7) napomenu da u računu nije iskazan PDV, u skladu sa članom 36. Zakona.

Kada je kupac motornog vozila fizičko lice, promet se evidentira preko fiskalne kase, a kupcu se daje fiskalni isečak bez iskazanog PDV-a (iskazuje se samo vrednost prometa – ono što kupac plaća).

Unošenje podataka u PP PDV

Obveznik PDV-a koji se bavi prometom polovnih dobara, odnosno polovnih motornih vozila, podatak o naknadi za izvršen promet iskazuje u polju 003 Obrasca PP PDV, dok u polju 103 istog obrasca iskazuje iznos PDV-a koji je obračunao primenom preračunate stope od 16,6667% na propisanu osnovicu, tj. na razliku između prodajne i nabavne cene.

Međutim, ako je na navedeni promet morao da se obračuna porez na prenos apsolutnih prava, onda podatak o vrednosti prometa obveznik iskazuje u polju 002 Obrasca PP PDV.