Promet polovnih motornih vozila koji vrše obveznici PDV-a po posebnom postupku oporezivanja propisanim članom 36. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 83/2015 i 108/2016 – u daljem tekstu: Zakon) jeste specifičan, što je upravo razlog za pojašnjenje istog, posebno ako se ima u vidu da se od 1. januara 2013. godine, u skladu sa izvršenim izmenama Zakona, mora voditi računa i o tome da li taj promet podleže porezu na prenos apsolutnih prava, pri čemu se u tom slučaju ne obračunava PDV. Pravilnikom o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima („Sl. glasnik RS”, br. 105/2004 i 118/2012) definisano je da se pod polovnim motornim vozilima smatraju korišćena vozila u stanju u kojem su nabavljena ili nakon popravke, koja su pogodna za dalju upotrebu. To znači da pod poseban režim oporezivanja mogu doći sva vozila, uključujući i polovne putničke automobile, motocikle, motocikle sa bočnim sedištem, tricikle i četvorocikle, koja su nabavljena posle 1. 1. 2005. godine radi dalje prodaje. Prometom polovnih motornih vozila, koja su predmet posebnog režima oporezivanja, shodno članu 36. Zakona, mogu da se bave samo lica – obveznici PDV-a koji učestalo nabavljaju polovna motorna vozila u cilju njihovog prometa, nezavisno od toga da li im je to pretežna registrovana delatnost ili nije, kao ni da li je navedena u osnivačkom aktu ili nije. U svakom slučaju, prodaja motornih vozila koja obveznik nabavi kao svoju opremu, pa ih nakon toga prodaje, nije promet koji može da se podvede pod poseban režim oporezivanja jer obveznici PDV-a koji se bave prometom polovnih motornih vozila, isključivo vrše nabavku tih vozila radi dalje prodaje. Prema odredbi člana 36. stav 6. Zakona, polovnim dobrima ne smatraju se sekundarne sirovine iz člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona (npr. havarisano motorno vozila koje nije za dalju upotrebu može se prometovati kao sekundarna sirovina (delovi od lima, plastike, stakla), shodno Pravilniku o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 107/2012 i 74/2013)). Poreska osnovica Članom 36. st. 1. i 2. Zakona propisano je da obveznici koji se bave prometom polovnih dobara, uključujući polovna motorna vozila, utvrđuju osnovicu kao razliku između prodajne i nabavne cene dobra (uz odbitak PDV-a koji je sadržan u toj razlici), pri
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In