Prilikom vršenja popisa, a naročito prilikom knjiženja rezultata popisa moraju da se imaju u vidu odredbe Zakona o PDV-u po osnovu razlika utvrđenih popisom. Prema tome, godišnji popis podrazumeva i obavezu obveznika PDV-a da na popisom utvrđeni, a nedozvoljeni rashod i manjak dobara obračunaju PDV. View Fullscreen DECEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 209 POREZI Redakcija Poreski tretman rashoda i manjka dobara – PDV aspekt Prilikom vršenja popisa, a naročito prilikom knjiženja rezultata popisa moraju da se imaju u vidu odredbe Zakona o PDV-u po osnovu razlika utvrđenih popisom. Prema tome, godišnji popis podrazumeva i obavezu obveznika PDV-a da na popisom utvrđeni, a nedozvoljeni rashod i manjak dobara obračunaju PDV. Uvod Pod rashodom se podrazumeva: „kalo, „rastur, „kvar i „lom. Kalo je smanjenje težine pojedinih dobara koje nastaje zbog samih osobina tih dobara, kao posle- dica sušenja (npr. voća, povrća, cveća i sl.), ispa- ravanja (derivati nafte, gasovi i sl.) ili drugih procesa koji dovode do kaliranja na dobrima. Rastur je rasipanje određenih proizvoda, naj- češće u postupku razmeravanja ili prepakivanja uglavnom zrnastih proizvoda (žitarice, piri- nač i sl.), kao i kada su u pitanju tečni ili sitni proizvodi (ulje, mleko, šećer, so i sl.), a javlja se u proizvodnji, manipulaciji, trgovini. Kvar nastaje kao posledica prirodnih uti- caja na određene proizvode, pri čemu se menjaju njihove osnovne hemijske ili fizičke, tehničke i tehnološke osobine. Pod kvarom se najčešće smatra buđanje, truljenje, užeglost, ucrvljavanje i sl., mada može da se dogodi i na drugim dobri- ma neprehrambenog karaktera. Lom je lomljenje dobara koja su u proizvodnji, manipulaciji i prometu, a to su uglavnom dobra koja su zbog svojih svojstava podložna lomu (sta- klo, porculan, keramika, ali može biti i name- štaj i bela tehnika i sl.). Poreski tretman rashoda dobara zavisi i od: XXvisine rashoda – jer se dozvoljenim rasho- dom smatra rashod utvrđen do visine propisane Normativom ili aktom poreskog obveznika (za ona dobra koja nisu obuhvaćena tim normativom, što se odnosi samo na sve oblike proizvodnje, osim onih koje tretira Normativ); XXprirode rashoda – jer se tzv. dozvoljenim ras- hodom smatra rashod koji se priznaje po propi- sanim normativima za PDV. Rashod i manjak podleže obračunu PDV-a u skladu sa: XXZakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004 i 72/2019 – dalje: Zakon o PDV-u); XXUredbom o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In