Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (dalje: Zakon o izmenama i dopunama), koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 86 od 6. decembra 2019. godine i stupio na snagu 1. januara 2020. godine.

Stupanjem na snagu usvojenih izmena poreski obveznici neće imati obavezu da podnose poreske prijave koje se tiču prometa nepokretnosti, već će dostavljanje odgovarajućih podataka i isprava, umesto poreskih obveznika, vršiti javni beležnici, koji će sve podatke dostavljati Katastru nepokretnosti (dalje: Katastar), nadležnom organu jedinice lokalne samouprave i Poreskoj upravi.

Podsećamo da je Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je bio upućen Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje, bilo predloženo da se ukine obaveza obveznicima poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige da podnose poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu počev od 1. januara 2021. godine, u slučajevima kad tim obveznicima poreska obaveza nastane ili prestane po osnovu isprave koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik, odnosno kad poreska obaveza nastane po osnovu pravosnažne odluke koju je doneo javni beležnik. Međutim, usvojeni Zakon o izmenama i dopunama propisuje ukidanje obaveze podnošenja poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu počev od poreske 2020. godine, tj. od 1. januara 2020. godine.

Dakle, poreska prijava se od 1. januara 2020. godine ne podnosi kad obvezniku koji ne vodi poslovne knjige poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu nastane ili prestane na dan sastavljanja, overe ili potvrđivanja isprave od strane javnog beležnika, odnosno kada poreska obaveza nastane ili prestane na dan pravosnažnosti odluke koju je javni beležnik doneo u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja.

Obaveza javnim beležnicima

S tim u vezi, uvedena je obaveza javnim beležnicima da, po službenoj dužnosti, ispravu u roku od 24 sata od trenutka izvršenja radnje (sastavljanja, overe, odnosno potvrđivanja), odnosno pravosnažnu odluku u roku od 24 sata od dana pravosnažnosti učine dostupnom, odnosno dostave kroz e-šalter organu nadležnom za poslove Katastra, odnosno preko e-šaltera i Servisne magistrale organa nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Kako iz isprave odnosno odluke koju javni beležnik dostavlja organ nadležan za utvrđivanje poreza na imovinu ne može da sagleda sve elemente neophodne za pravilno utvrđivanje poreske obaveze u svakom konkretnom slučaju, Zakonom o izmenama i dopunama propisana je obaveza javnom beležniku da (uz ispravu odnosno odluku) dostavi i:

  • podatke iz izjašnjenja poreskog obveznika;
  • dokaze od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, odnosno za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje ili poreski kredit;
  • podatke o ispravi, odnosno pravosnažnoj odluci;
  • podatke o nepokretnosti koja je predmet oporezivanja.
Podaci iz izjašnjenja

Poreski obveznik javnom beležniku daje i potpisuje izjašnjenje o podacima koji su neophodni za pravilan poreski tretman nepokretnosti koja je predmet oporezivanja porezom na imovinu.

Osim podataka iz izjašnjenja, javni beležnik će, uz ispravu odnosno odluku, dostaviti Katastru, kao i organu jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za utvrđivanje poreza na imovinu, i dokaze koje mu je obveznik dostavio do izvršenja radnje (npr. do sastavljanja isprave), odnosno do pravosnažnosti odluke, radi ostvarivanja prava na poreske olakšice.

Napominjemo da će navedene dokaze javni beležnik biti dužan da dostavi samo ukoliko ih je obveznik dostavio javnom beležniku do izvršenja radnje, odnosno do pravosnažnosti odluke.

Koje će dokaze poreski obveznik u konkretnom slučaju dostaviti radi ostvarivanja prava na propisanu poresku olakšicu – faktičko je pitanje. Na primer, radi ostvarivanja prava na poreski kredit, odnosno na umanjenje poreza na kući ili stanu u kojem stanuje obveznik će dostaviti dokaz o prebivalištu. Prebivalište poreskog obveznika dokazuje se na osnovu podataka iz evidencija koje vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova (podatak u ličnoj karti lica, odnosno uverenje o prebivalištu koje izdaje nadležni organ).

Podaci o ispravi, odnosno o nepokretnosti

U slučajevima kada obveznik javnom beležniku nije dostavio izjašnjenje ili kad nije dostavio sve dokaze od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, odnosno za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje ili poreski kredit, a nadležni organ ne može da pribavi dokaze razmenom podataka između državnih organa preko Servisne magistrale organa, obveznik je dužan da dokaze i podatke dostavi nadležnom organu u roku od trideset dana od isteka roka propisanog za dostavljanje od strane javnog beležnika (24 sata od trenutka izvršenja radnje, odnosno od dana pravosnažnosti).

Osim toga, obveznik dokaze i podatke može da dostavi i na zahtev nadležnog organa u ostavljenom roku u poreskom postupku. Ukoliko obveznik u propisanom, odnosno ostavljenom roku ne dostavi podatke odnosno dokaze, Zakonom o izmenama i dopunama uređeno je da će se smatrati da obveznik tim podacima i dokazima ne raspolaže, pa će nadležni organ poresku obavezu utvrditi na osnovu podataka i dokaza kojima raspolaže.

Detaljno o temi možete pročitati u broju 2/2020 časopisa Poslovni savetnik.