Naplata određenih novčanih iznosa, utvrđenih u visini stvarno nastalih troškova, predstavlja tzv. prefakturisanje troškova. Za definisanje poreskog tretmana prefakturisanog troška  ključno je da li između dva subjekta (lica koje vrši prefakturisanje i lica kojem se vrši prefakturisanje) postoji promet dobara i usluga, koji je suština za prefakturisanje iznosa. View Fullscreen JUL–AVGUST 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 89 POREZI dipl. ekon. Tanja Đelkapić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija Prefakturisanje troškova sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost Naplata određenih novčanih iznosa, utvrđenih u visini stvarno nastalih troškova, predstavlja tzv. prefakturisanje troškova. Za definisanje pore- skog tretmana prefakturisanog troška ključno je da li između dva subjekta (lica koje vrši prefakturisanje i lica kojem se vrši prefakturisanje) po- stoji promet dobara i usluga, koji je suština za prefakturisanje iznosa. Uvod U praksi su različite situacije kada dolazi do prefakturisanja troškova, a sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18 – dalje: Zakon o PDV-u) definisana su određena pravila koja dalje opredeljuju poreski tretman predmetnih troškova. S tim u vezi, sa aspekta Zakona o PDV-u, su- štinski je važno razlikovati dve situacije kada je u pitanju prefakturisanje troškova: 1. prefakturisanje koje se vrši po osnovu određenog izvršenog prometa dobara i usluga između obveznika; 2. prefakturisanje troškova kao zasebna transakcija, koja nije povezana sa konkretnim prometom dobara i usluga. Takođe, vrlo bitno je da se shvati da postupak prefakturisanja troškova ne predstavlja pro- met dobara i usluga sa aspekta Zakona o PDV-u. Primer: Poreski tretman novčanih sredstva koja zakupac potražuje od zakupodavca – stranog pravnog lica na ime pokrića troškova instaliranja i osposobljavanja proizvodnih mašina uzetih u zakup U slučaju kada obveznik PDV-a – zakupac od stranog pravnog lica uzme u zakup dve proizvodne mašine, za koje, shodno ugovoru zaključenom između ova dva lica, troškove instaliranja i osposobljavanja mašina za proizvodnju snosi strano pravno lice – zakupodavac, na novčana sredstva koja zakupac potražuje od zakupodavca – stranog pravnog lica na ime pokrića troškova instaliranja i osposobljavanja mašina za proizvodnju ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV-a, s obzirom na to da ova novčana sredstva ne predstavljaju naknadu za promet dobara ili usluga koji vrši pomenuti obveznik PDV-a. Za predmetna novčana potraživanja obveznik PDV-a – zakupac ne izdaje račun niti drugi dokument koji služi kao račun u smislu člana 42. Zakona o PDV-u. Predmet
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In
   

Comments are closed.