Popis ili inventar predstavlja postupak utvrđivanja stvarnog stanja ukupne imovine i obaveza pravnog lica na određeni dan. Dva glavna zadatka popisa su utvrđivanje nedokumentovanih poslovnih promena i kontrola rada lica kojima su povereni poslovi rukovođenja određenom imovinom. Osnovni cilj popisa je usaglašavanje stanja imovine i obaveza iskazanog u poslovnim knjigama sa njihovim stvarnim stanjem kako bi finansijski izveštaji objektivno i istinito prikazivali finansijsko stanje pravnog lica. View Fullscreen 116 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Redakcija Uvod u obavezu vršenja popisa Popis ili inventar predstavlja postupak utvrđivanja stvarnog stanja ukupne imovine i obaveza pravnog lica na određeni dan. Dva glavna zadatka popisa su utvrđivanje nedokumentovanih poslovnih promena i kontrola rada lica kojima su povereni poslovi rukovođenja određenom imovinom. Osnovni cilj popisa je usaglašavanje stanja imovine i obaveza iskazanog u poslovnim knji- gama sa njihovim stvarnim stanjem kako bi finansijski izveštaji objektivno i istinito prikazivali finansijsko stanje pravnog lica. Uvod Obaveza i način sprovođenja popisa reguli- sani su: „Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje: Zakon), „Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja po- pisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 137/2014 – dalje: Pravilnik o popisu). U skladu sa članom 16. i 17. Zakona, obaveza vršenja popisa postoji za sva pravna lica i pre- duzetnike, bez obzira na pravnu formu i delat- nost kojom se bave, i to u sledećim slučajevima: „na početku poslovanja, „na kraju poslovne godine, odnosno na dan bi- lansa stanja (redovni ili godišnji popis), „prilikom primopredaje dužnosti računopola- gača, promene prodajnih cena proizvoda i robe u maloprodajnom objektu, statusne promene, otvaranja odnosno zaključenja postupka stečaja i likvidacije pravnog lica, kao i u drugim sluča- jevima predviđenim Zakonom (vanredni popis). Pravna lica, kao obveznici primene Zakona i vršenja popisa, obuhvataju privredna društva, Narodnu banku Srbije, banke i druge finansij- ske institucije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, penzijske fondove i dru- štva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove i društva za upravljanje investicionim fondovima, ber- ze i brokersko-dilerska društva, faktoring društva, zadruge, ustanove koje obavljaju delat- nost radi sticanja dobiti i druga pravna lica. Drugim pravnim licima smatraju se pravna lica čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja, pri čemu se ona ne osnivaju radi sticanja dobiti, kao poli- tičke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore, crkve
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In