Uvodne napomene Pitanje prava na povraćaj kupljenih dobara regulisano je Zakonom o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 53/2010 i 10/2013), tako što se, po pravilu, povraćaj vrši na osnovu reklamacije koja se odnosi na kvalitet, ispravnost ili druge nedostatke koje je potrošač naknadno uočio. Povraćaj dobara na osnovu reklamacije potrošača zakonski je precizno regulisan, ali povraćaj od strane kupca koji ne nabavlja dobra za krajnju potrošnju u praksi se po pravilu reguliše ugovorima. Sa aspekta primene Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Zakon), nezavisno od toga šta je uzrok povraćaja nabavljenih dobara, važno je znati u kojim slučajevima na povraćaj dobara dobavljaču mora da se obračuna PDV, a u kojima ne, odnosno kada se vrši ispravka poreske obaveze i prava na odbitak prethodnog poreza, što je pojašnjeno u nastavku teksta. 1. Primena PDV-a na povraćaj neprodate robe Povraćaj neprodate robe u praksi se često ugovara među poslovnim partnerima. Ovakav povraćaj je, sa aspekta PDV-a, predmet oporezivanja, odnosno smatra se novim prometom dobara u kome se kupac javlja kao prodavac iako računovodstveno ne postoji prihod po osnovu „povraćaja” neprodate robe. Naime, prema odredbama člana 4. stav 1. Zakona, promet dobara, u smislu ovog zakona, jeste prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima licu koje tim dobrima može da raspolaže kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Prodajom robe kupcu prodavac je izvršio prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima licu koje tim dobrima može da raspolaže kao vlasnik, nezavisno od toga da li postoji ili ne postoji ugovorena mogućnosti povraćaja u slučaju da kupac ne realizuje dalju prodaju, preradu i sl. Pri tome je članom 4. stav 5. Pravilnika o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 86/2015 – u daljem tekstu: Pravilnik) propisano da prilikom vraćanja dobara nije došlo do smanjenja poreske osnovice, osim u navedenim izuzecima, u koje ne spade povraćaj neprodate robe. Za primljena dobra kupac je dobio od prodavca račun izdat u skladu sa članom 42. Zakona i po tom osnovu, uz ispunjenje svih uslova iz člana 28. Zakona, koristio je i pravo na odbitak prethodnog poreza. Prilikom povraćaja neprodate robe kupac postaje prodavac i, shodno tome, vrši prenos prava raspolaganja na kupljenim dobrima svom dobavljaču (sada njegovom kupcu), pa je dužan da, u skladu sa Zakonom, na takav promet obračuna i plati PDV, primenom poreske stope koja važi za ta dobra u trenutku prometa. Takođe je dužan


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In