Уводне напомене

Питање права на повраћај купљених добара регулисано је Законом о трговини („Сл. гласник РС”, бр. 53/2010 и 10/2013), тако што се, по правилу, повраћај врши на основу рекламације која се односи на квалитет, исправност или друге недостатке које је потрошач накнадно уочио. Повраћај добара на основу рекламације потрошача законски је прецизно регулисан, али повраћај од стране купца који не набавља добра за крајњу потрошњу у пракси се по правилу регулише уговорима. Са аспекта примене Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон), независно од тога шта је узрок повраћаја набављених добара, важно је знати у којим случајевима на повраћај добара добављачу мора да се обрачуна ПДВ, а у којима не, односно када се врши исправка пореске обавезе и права на одбитак претходног пореза, што је појашњено у наставку текста.

1. Примена ПДВ-а на повраћај непродате робе

Повраћај непродате робе у пракси се често уговара међу пословним партнерима. Овакав повраћај је, са аспекта ПДВ-а, предмет опорезивања, односно сматра се новим прометом добара у коме се купац јавља као продавац иако рачуноводствено не постоји приход по основу „повраћаја” непродате робе. Наиме, према одредбама члана 4. став 1. Закона, промет добара, у смислу овог закона, јесте пренос права располагања на телесним стварима лицу које тим добрима може да располаже као власник, ако овим законом није друкчије одређено. Продајом робе купцу продавац је извршио пренос права располагања на телесним стварима лицу које тим добрима може да располаже као власник, независно од тога да ли постоји или не постоји уговорена могућности повраћаја у случају да купац не реализује даљу продају, прераду и сл. При томе је чланом 4. став 5. Правилника о начину измене пореске основице за обрачунавање пореза на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015 – у даљем тексту: Правилник) прописано да приликом враћања добара није


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме