Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 31. oktobra 2019. godine utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i uputila ga Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje i usvajanje. S obzirom na to da u toku skupštinske procedure usvajanja ovog predloga zakona može doći do izmena, nakon usvajanja Zakona objavićemo informaciju o usvajanju i stupanju na snagu istog, kao i informaciju o eventualnim izmenama u odnosu na Predlog. View Fullscreen DECEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 45 AKTUELNA TEMA dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Predlog izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 31. oktobra 2019. godine utvr- dila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i uputila ga Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje i usvajanje. S obzirom na to da u toku skupštinske procedure usvajanja ovog predloga zakona može doći do izmena, nakon usvajanja Zakona objavićemo informaciju o usvajanju i stupanju na snagu istog, kao i informa- ciju o eventualnim izmenama u odnosu na Predlog. Uvod U obrazloženju Predloga zakona pojašnjeno je da se u cilju olakšavanja komunikacije i efi- kasnijeg postupanja po zahtevima poreskih obve- znika omogućava Poreskoj upravi da poreske akte koje donosi u poreskom postupku može da dosta- vlja elektronskim putem preko portala Poreske uprave, odnosno nadležnom organu jedinice lokalne samouprave da poreski akt koji donosi može da dostavi u elektronskom obliku preko jedinstvenog elektronskog sandučića u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, čime se povećava jednostavnost i efikasnost procesa komunikacije u poreskom postupku. Takođe, kao jedan od razloga za donošenje Za- kona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (dalje: Za- kon) navodi se i preciziranje odredaba kojima se sprečavaju poreski obveznici da skladište ili smeštaju dobra, odnosno obavljaju delat- nost u prostorima i prostorijama van kontro- le poreskih organa, a sve u cilju efikasnijeg suzbijanja sive ekonomije. S tim u vezi, poreski obveznik koji je prijavio podatke o poslovnim prostorijama u kojima skladišti odnosno sme- šta dobra, kao i podatke o prostorijama u ko- jima obavlja registrovanu delatnost u skladu sa važećom odredbom, neće biti u obavezi da podatke o tim prostorijama ponovo prijavljuje u skladu sa odredbama ovog zakona, čime se ot- klanja dodatno administriranje u pogledu već izvršenih obaveza poreskih obveznika. Pored navedenog, razlog za donošenje ovog zakona sastoji se
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In