Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2019. godinu jeste 15. april 2020. godine. Poreski bilans sastavljaju preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva. Prihod od samostalne delatnosti oporezuje se po stopi od 10%. View Fullscreen FEBRUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 117 POREZ NA DOBIT Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Preduzetnici – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PB 2 i podnošenje poreske prijave na obrascu PPDG-1S za 2019. godinu Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2019. godinu jeste 15. april 2020. godine. Poreski bilans sastavljaju preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva. Prihod od samostalne delatnosti oporezuje se po stopi od 10%. Uvod Sa aspekta podnošenja poreskog bilansa i poreske prijave za 2019. godinu važno je napo- menuti da je rok 15. april 2019. godine, što je izmena u odnosu na prošlu godinu. Prilikom utvrđivanja poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2019. godinu, odnosno akontacije za 2020. godinu potrebno je uzeti u ob- zir i odgovarajuće izmene Zakona o porezu na do- bit pravnih lica iz decembra 2018. godine („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018), kao i novi Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje u poreske svrhe („Sl. glasnik RS”, br. 93/2019), jer je propisana njihova shodna primena prilikom utvrđivanja poreza na prihode od samostalne de- latnosti. ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI 118 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZ NA DOBIT Imajući u vidu pomenute izmene, promenjen je obrazac poreskog bilansa PB 1, ali do dana pi- sanja ovog članka ne i obrazac poreskog bilansa PB 2. Stoga je potrebno izvršiti odgovarajuća prilagođavanja na pozicijama u PB 2, kao što je npr. nekorišćenje pozicije 26 – Rashodi za rekla- mu i propagandu, jer je izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica brisana odredba iz člana 15. koja je ove rashode priznavala u ograničenom iznosu (počev od 2019. godine rashodi za reklamu i propagandu u potpunosti su priznati u poreskom bilansu). Osim toga, izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 86/2019) smanjena je stopa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje sa 26% na 25,5% počev od 1. januara 2020. godine. Znači, obveznici koji pla- ćaju doprinose na oporezivu dobit (ne isplaćuju ličnu zaradu) prilikom utvrđivanja konačne oba- veze za 2019. godinu obračunaće ovaj doprinos po stopi od 26%, a prilikom utvrđivanja akontacije za
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In